Икономически университет – Варна

Отворена покана за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год." на ФНИ

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“.

Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята;  5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.

Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.

Максималната сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати. Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.

Екип по проекта:

  • За всяко проектно предложение се определя екип, който включва: 1) ръководител на проекта, трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна и управленска компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област;  2) членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
  • Минималният брой членове на научни колектив (екип) по проект е пет, от които поне трима с ОНС „Доктор“.
  • Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата и партньорската организации.
  • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на ФНИ.

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1173

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

 

19 авг 2020Подобни