Икономически университет – Варна

Отворена покана за "Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа." – 2020 г. на ФНИ

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в "Конкурс на Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

Краен срок за кандидатстване до 17.00 ч. на 05.10.2020 г.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers).

Дейности по програмата - осъществяване на научни изследвания по проекти от перспективни учени.

Допустими кандидати: По програмата „Петър Берон” кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация, представлявана от научен ръководител).

Изискванията за кандидатстващия перспективен изследовател са:

  • Националност: всяка.
  • Мобилност: от всяка страна към България (изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България, където се намира бенефициентът).
  • Изследователят да не е пребивавал  в България (чрез работа или обучение ) повече от 12 месеца през последните 3 години преди подаването на проектното предложение.
  • Към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по конкурса, следва да притежава докторска степен или да има най-малко 4 години еквивалентен изследователски опит на пълно работно време.
  • Няма възрастова ограниченост.
  • Перспективният изследовател и научния ръководител на проекта, представляващ кандидат-базовата организация са различни лица.
  • Брой проектни предложения – един перспективен изследовател участва с едно проектно предложение.

Научни области на програмата: предоставя се финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им: Химия (CHE); Обществени и хуманитарни науки (SOC); Икономически науки (ECO); Информатика и инженерни науки (ENG); Околна среда и науки за Земята (ENV); Науки за живота (LIF);Математика (MAT) ; Физика (PHY).

Максимална продължителност на проектното предложение: между 12 и 24 месеца с възможна начална дата на дейността по проектно предложение: 20.01. - 01.06.2021 г.

Партньорство: организации-партньори не са допустими.

Финансиране: 100% от допустимите разходи.

Общият бюджет на проекта ще бъде изчислен съобразно продължителността на дейността в месеци, въз основа на сумите, посочени в Националната програма за научни изследвания „П. Берон”, до 5 000 лв. на месец.

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1178

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

27 авг 2020Подобни