Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици 2023

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

18 и 25 ноември 2023


Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе на 18-ти и 25-ти ноември 2023 г. в Икономически университет – Варна.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.

СЕКЦИИ 18 ноември 2023

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища и по-конкретно решаване на задачи в средата на Microsoft Excel. Могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 16.10.2023 г. до 10.11.2023 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

Провеждане: олимпиадата ще се проведе неприсъствено на 18.11.2023 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Участниците работят самостоятелно върху предварително оформено от организационния комитет задание, което трябва да се реализира в средата на Microsoft Excel. Заданието ще бъде предоставено във вид на електронна таблица, в която състезателите ще трябва да изпълнят поставените задачи, свързани с използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (с Pivot таблици и/или функции), графики и др.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция "Microsoft Excel", както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Регламент на секция "Microsoft Excel"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на алгоритмизацията и програмирането на ученици от средните училища. Могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 16.10.2023 г. до 10.11.2023 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

Провеждане: олимпиадата ще се проведе неприсъствено на 18 ноември 2023 г. Подробни указания за провеждането ще бъдат публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Участниците работят самостоятелно върху 5 задачи, публикувани в платформата https://www.hackerrank.com/. Всеки състезател разполага с един персонален компютър. Официални езици за програмиране на състезанието са Java, C# и С/С++. Резултатът на всеки участник се визуализира в онлайн платформата. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички участници, подготвени предварително от организационния комитет. За целия комплект от тестове е предвиден лимит от време, който не е известен на състезателите. Даден тестови пример се признава за правилно решен и носи определен брой точки, ако решението на състезателя намира верен резултат в рамките на определения лимит от време.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция "Програмиране, както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна.

Регламент на секция "Програмиране"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на уеб технологиите на ученици от средните училища. Могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 16.10.2023 г. до 10.11.2023 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

Провеждане: състезанието ще се проведе неприсъствено на 18 ноември 2023 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът може да се разработи с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites, WordPress.com, Weebly, Blogger, както и със собствен HTML/CSS шаблон. Трябва да се създадат поне 6 страници, една от които представя участникът. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои се от: лого; наименование; слоган, поле за търсене); меню на първо ниво; странична лента; footer (състои се от copyright текст с имената и училището на участника). Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на компонентите се дават по време на състезанието. Задължително условие е сайтът да бъде публично видим (публикуван на уеб хостинг), за да е достъпен за разглеждане и оценяване от журито. Не се допуска изпращане на архив на уеб сайтове, създадени с платформа на localhost. Уеб сайтове, които не са публично достъпни, няма да бъдат оценени и участникът отпада от класирането.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция "Уеб дизайн", както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Регламент на секция "Уеб дизайн"

СЕКЦИИ 25 ноември 2023

Катедра "Аграрна икономика" организира състезание "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж" част от националната университетска олимпиада за ученици. Участници в състезанието могат да бъдат ученици от XI и ХII клас на средните училища от цялата страна. Желаещите да участват е необходимо да попълнят предварително следния регистрационен формуляр за участие.

Участието в състезанието е индивидуално, като всеки ученик може да избере един от следните три варианта на казуси:

 1. Какво бихте променили в селските райони, ако разполагате с 1 000 000 лева?;
 2. Каква иновативна идея бихте предложили за дистрибуция и реализация на избрани аграрни продукти?;
 3. Какъв аграрен бизнес бихте стартирали ако разполагате с 100 000 лева?

Състезанието се провежда в два етапа:

Първи етап: Подготовка, изпращане на презентация и потвърждаване.

 1. Учениците самостоятелно подготвят презентация с отговор на избрания от тях вариант на казус и я изпращат на имейл: p.ivanova@ue-varna.bg до 23.11.2023 г. вкл.
 2. На 24.11.2023 г. участниците, одобрени да продължат във втори кръг получават потвърждение на посочените в регистрацията си имейли както и линк за присъединяване към втори етап.

Втори етап: Представяне и класиране.

 1. На 25.11.2023 г. одобрените участници представят своите презентации пред жури от преподаватели, докторанти и студенти.
 2. Класиране на участниците.

Заелите призови места в състезанието се награждават с:

 1. Признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на ИУ-Варна.
 2. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение държавна поръчка в ОКС "бакалавър" (Заелите 1 място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър).
 3. Сертификат за участие.

Регламент на секция "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж"

Състезателни секции "БЕЛ и чужди езици" предоставят възможност за участие в Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ – Варна. Олимпиадата ще се проведе на 25 ноември 2023 г. от 10:00 часа неприсъствено чрез Google Meet, като повече информация за провеждането ѝ може за намерите в Регламента на секция "БЕЛ и чужди езици".

Желаещите да участват в олимпиадата по БЕЛ и чужди езици се регистрират предварително, като подават заявление за участие и декларация за съгласие за обработка на личните данни в периода от 27.10.2023 г. до 20.11.2023 г. на следните имейл адреси:

Резултатите ще бъдат обявени до 10.12.2023 г. на страницата на катедра „Езиково обучение и спорт“ в сайта на на ИУ – Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена от журито тема в деня на конкурса. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента на секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на "умни" градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" към Икономически университет – Варна организира Национално състезание "Градове на бъдещето", насочено към ученици от 11 и 12 клас от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

 • Устойчиво (зелено) строителство
 • Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 • Реновиране и модернизиране на сгради
 • Интегриран (устойчив) градски транспорт
 • Екологични аспекти на градската среда
 • Приложение на информационни технологии за формиране на интелигентни градове

Етапи и срокове за провеждане на състезанието:

 1. Първи етап – изпращане на проектите (текстов файл и презентация), придружени с подписана Декларация за съгласие за обработка на личните данни, по електронен път на e-mail milena_ivanowa@ue-varna.bg до 10 ноември 2023 г.
 2. Втори етап – уведомяване на одобрените участници по електронна поща до 17 ноември 2023 г.
 3. Трети етап – Представяне на проектите онлайн на 25 ноември 2023 във виртуална стая Google Meet.
 4. Четвърти етап – Оценяване на проектите от жури и обявяване на резултатите на 25 ноември 2023 г.

Регламент на секция "Градове на бъдещето"

Олимпиадата се състои в отговори на тестови въпроси и решаване на задачи, зададени в затворен тип (посочване на верен отговор от изброени алтернативи). Въпросите и задачите покриват учебното съдържание по Микроикономика и Макроикономика, съгласно учебните планове и учебните програми за професионална подготовка на МОН.

Олимпиадата се провежда при спазване на следните правила:

 • Участието в олимпиадата по Икономика изисква задължителна предварителна регистрацията чрез попълването на онлайн формуляр. Крайният срок за регистрация е 5 дни преди дата на провеждане на олимпиадата.
 • Олимпиадата се провежда неприсъствено (дистанционно), чрез системата на Тестовия център на ИУ-Варна.
 • Всеки участник е длъжен да разполага с уеб камера и микрофон, които трябва да останат включени по време на провеждането на олимпиадата. Липсата на уеб камера или нейното изключване по време на провеждането на олимпиадата води до автоматична дисквалификация на участника.
 • Участието в олимпиадата е индивидуално и самостоятелно.
 • Всеки участник трябва да реши 30 тестови въпроси и 5 задачи с отговори в затворена форма. Участниците разполагат с 60 мин. за отговор на тестовите въпроси и 30 мин. за решаване на задачите. Допуска се използването на електронни калкулатори.
 • Тестът започва в 14:00 ч. на 25.11.2023 г., като участниците трябва да се включат в конферентната връзка 45 минути по-рано, в 13:15 ч., чрез следния линк: https://meet.google.com/orx-wriy-hof

Оценяването на демонстрираните от участниците знания се извършва чрез точкова система при следния регламент:

 • Всеки верен отговор на тестови въпроси носи на участника 2,5 точки.
 • Всяка вярно решена задача се оценява с 5 точки.
 • За грешни отговори не се отнемат или присъждат наказателни точки.
 • Максималният възможен резултат е 100 точки.

Класирането на участниците е индивидуално и се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат, измерен в точки. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място. Крайното класиране и наградените участници се обявяват официално преди всички участници.

Резултатите на участниците се оценяват от тричленно жури в състав:

 • гл. ас. д-р Александър Тодоров (председател)
 • гл. ас. д-р Свилена Михайлова
 • гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

Форма за регистрация на участниците: https://forms.gle/rY5gD921UPvcYNz87

За контакти:
гл. ас. д-р Александър Тодоров: atodorov@ue-varna.bg

Регламент на секция "Икономика"

ЕТАП 1.

Участниците разработват есе на тема по избор, между:

 1. Дигитализация и високи технологии – предизвикателства пред бизнеса днес;
 2. Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения.

Есетата, заедно с кратко представяне на участниците се изпращат най-късно до 17.11.2023 г. на електронната поща на катедра „Индустриален бизнес и логистика“: indbusiness@ue-varna.bg

Разработките се преглеждат и оценяват от научното жури по този регламент, като резултатите се обявяват не по късно от 22.11.2023 г.

ЕТАП 2.

На 25.11.2023 г. всички преминали през първият етап на олимпиадата, с резултата над 35 точки, се включват онлайн /неприсъствено/ на адрес: https://meet.google.com/xqv-izpe-irg

Всеки участник представя в рамките на 5 минути презентация на своето есе, като след това за около 5 минути то ще бъде дискутирано, ще се поставят въпроси и коментари.

Финалното класиране и награждаване на участниците се обявява в рамките на деня.

Награждаването на участниците в секция „Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика“ ще се извърши в съответствие с общия регламент на Университетската национална ученическа олимпиада. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Регламент на секция "Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика"

Етапи на провеждане на олимпиадата:

Етап 1

 • Разработване на есе на тема по избор измежду посочените в регламента.
 • Изпращане на есетата на адрес markconsult@ue-varna.bg най-късно до 17.11.2023 г. (придружени с необходимата информация за участника, посочена в регламента).
 • Преглед и оценка на есетата от академично жури, обявяване на резултати не по-късно от 21.11.2023 г.

Етап 2

Участие в олимпиадата – на 25.11.2023 г. участниците с резултат поне 35 т. от етап 1 се включват онлайн на следния адрес: http://meet.google.com/gmm-dahi-iby

Регламент на секция "Маркетинг"

На 25.11.2023 г. ще се проведе Ученическата олимпиада на секция „Правни, управленски и социални науки“, в която могат да участват ученици от XI и XII клас, изучаващи съответните дисциплини, заложени в олимпиадата. Необходимо е в срок до 17.11.2023 г. участниците да се регистрират с трите си имена, e-mail, училище, клас и паралелка /направление/, в което се обучават на адрес tsvetkovska@ue-varna.bg

Тестът започва в 11:00 ч. на 25.11.2023 г., като участниците трябва да се включат в конферентната връзка 45 минути по-рано, в 10:15 ч. Олимпиадата се провежда в един кръг, неприсъствено в платформата Google meet чрез линкове:

https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg&pli=1

https://meet.google.com/nim-wgun-vgu

Всеки участник трябва да реши 50 затворени въпроса (от които 20 въпроса в областта на правото и 30 въпроса от областта на социалните и управленските науки). Максималният възможен резултат е 100 точки (50 въпроса x 2 точки). Времето за решаване на теста е 75 минути.

Класирането на участниците се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат. Участниците в олимпиадата, постигнали резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в КСП 2024, като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в ИУ-Варна по утвърдена скала (чл.8, ал. 4 от Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания в ИУ-Варна).

Регламент на секция "Правни, управленски и социални науки"

 • В секция „Счетоводство“ могат да участват ученици от 11 и 12 клас, които имат среден годишен успех за предходната учебна година не по-малко от Много добър 5.00.
 • Олимпиадата ще се проведе неприсъствено под формата на решаване на тест по счетоводство онлайн (в реално време) през платформата eLearn на Икономически университет - Варна на 25.11.2023 г.
 • Оценяването на теста става на базата на посочените верни отговори, които носят определен брой точки. За непосочен отговор на тестови въпрос не се отнемат и не се присъждат точки. За грешен отговор не се отнемат точки.
 • За успешно положен се счита тест с постигнат резултат от 50 точки (при максимум 100 точки).
 • Тестът в секция „Счетоводство“ ще се проведе на 25.11.2023 г. по предварително определен график. Подробни указания за достъпване на платформата eLearn ще бъдат допълнително изпратени на всички участници.
 • Желаещите да се включат трябва да се регистрират като попълнят онлайн формуляр на адрес: https://formfacade.com/sm/N90Qqky4f. Заявки ще се приемат до 12.11.2023 г.
 • Жури от преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ оценява резултатите от теста.

За контакт: olimpiada-so@ue-varna.bg

Регламент на секция "Счетоводство"

Цел

Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища, да се стимулира тяхната креативност и да се насърчат новаторските търсения и решения в областта на съвременните форми на търговия и търговското предприемачество.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят апликационна форма и я изпратят до 17 ноември 2023 г. на електронна поща iut@ue-varna.bg
 2. Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни
 3. Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 22 ноември 2023 г.
 4. Представяне на есетата онлайн на 25 ноември от 9:00 часа във виртуална зала на следния линк: https://meet.google.com/zzt-poiz-emi Желателно е включването във виртуалната зала да бъде 15 минути преди започването на олимпиадата.
 5. Оценяване на есетата от жури и обявяване на резултатите на 25 ноември 2023 г.

Обявяване на крайните резултати на 25 ноември 2023 г.: на имейл на участника и на сайта на ИУ – Варна www.ue-varna.bg, в страницата на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“.

Примерни тематични направления за есетата

 • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
 • Глобализацията и свободната търговия
 • Електронна и мобилна търговия
 • Моловете на XXI век
 • Аз – потребителят. Защита на безопасността и правата на потребителите
 • Моят бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.

Регламент на секция "Търговията в XXI - настояще и бъдеще"

Провеждането на олимпиадата ще бъде неприсъствено.

Призови места (първо, второ и трето място) ще се присъждат индивидуално, а не екипно.

Заелите призови места в олимпиадата при записване в Икономически университет – Варна (обучение субсидирано от държавата) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в КСП' 2024 като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в Икономически университет – Варна по утвърдена скала, както следва:

 1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00)
 2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25)
 3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50)
 4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75)
 5. При резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00)

Участниците получават дигитален сертификат с резултата от олимпиадата. Като задължително условие е да имат регистрация в системата за кандидатстудентски прием и да са попълнили данните си в меню "Олимпиади". Резултатите от олимпиадата се обявяват съгласно регламентите по секции и в меню "Моите олимпиади", след вход в системата за кандидатстудентски прием, от където може да бъде изтеглен дигиталния сертификат и да бъде заявено издаването на хартиен такъв. В същата система, участниците ще могат да кандидатстват за прием в ИУ-Варна, като резултатът от олимпиадата ще се отрази автоматично при кандидатстване.

Заелите призови места в състезанието, при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на: (1) две семестриални такси за класираните на първо място; (2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

За информация: 0882 164658

31 окт 2023Подобни