Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици 2021

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

27 ноември 2021


Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе онлайн на 27 ноември 2021 г.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.


СЕКЦИИ


Цел

Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища, да се стимулира тяхната креативност и да се насърчат новаторските търсения и решения в областта на съвременните форми на търговия и търговското предприемачество.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят апликационна формаи я изпратят до 19 ноември 2021 г. на електронна поща iut@ue-varna.bg
  Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни
 2. Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 23 ноември 2021 г.
 3. Представяне на есетата онлайн на 27 ноември от 9:00 часа във виртуална зала на следния линк: https://meet.google.com/cao-mqjo-hym
 4. Оценяване на есетата от жури и обявяване на резултатите на 27 ноември 2021 г.

Примерни тематични направления за есетата

 • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
 • Глобализацията и свободната търговия
 • Електронна и мобилна търговия
 • Моловете на XXI век
 • Аз – потребителят. Защита на безопасността и правата на потребителите
 • Моят бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.

Регламент на секция "Търговията в XXI - настояще и бъдеще"

Заявка за участие

В срок до 22 ноември 2021 г. (включително) желаещите да участват трябва да се регистрират, попълвайки следния формуляр: https://bit.ly/2WWbBrv

Онлайн тест

Тестът се решава индивидуално от всеки участник на 27 ноември 2021 г., като трябва да бъде стартиран между 10:30 ч. и 10:45 ч. Времето за решаване на теста е 90 минути. Той включва затворени тестови въпроси и казус на финансова тематика. По време на изпълнението на теста участниците задължително трябва да бъдат вписани във виртуална стая в Google meet и да са с включени камери. Линкове към теста и виртуалната стая се изпращат на електронната поща на всеки участник в срок до 25 ноември 2021 г.

Обявяване на резултатите

Резултатите и сертификатите за участие ще бъдат изпратени на електронната поща на всеки участник в срок до 30 ноември 2021 г. Резултатите ще бъдат публикувани и в страницата на олимпиадата във Facebook. Класирането ще бъде извършено на база получен брой точки.

Повече за секция "Финанси"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на алгоритмизацията и програмирането на ученици от средните училища. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция „Програмиране“ се провежда със съдействието на фирмите myPOS и Адастра и преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2021 г. до 30.11.2021 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе онлайн, на 4 декември 2021 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

По време на олимпиадата участниците работят самостоятелно върху 5 задачи, публикувани в платформата https://www.hackerrank.com/. Официални езици за програмиране на състезанието са Java, C# и С/С++. Резултатът на всеки участник се визуализира в онлайн платформата. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички участници, подготвени предварително от организационния комитет. За целия комплект от тестове е предвиден лимит от време, който не е известен на състезателите. За правилно се признава решение, което намира верен резултат за всички тестови примери в рамките на определения лимит от време.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция „Програмиране“, както и примерни задачи  ще  откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Най-добре представилите се ще получат и допълнителни награди от фирмите myPOS и Адастра.

Формат и оценяване

 • Олимпиадата се провежда в един кръг  неприсъствено в платформата Google meet чрез линк: https://meet.google.com/qpf-bfoa-iiz?authuser=0&hl=bg
 • Всеки участник трябва да реши 40 затворени въпросa, (от които 20 въпроса от областта на правото, 20 от областта на социалните науки) и един казус.
 • Въпросите са от областта на правото и социалните науки и покриват изучаваното учебно съдържание от средното училище. Казусът е в областта на управлението
 • Всеки верен отговор на затворените тестови въпроси носи по 2 точки, а на казуса 20т.
 • За грешен отговор не се отнемат точки.
 • Максималният възможен резултат от цялото задание е 100 точки.
 • Времето за изпълнение е 60 минути за решаване на тестовите въпроси и 60 минути за решаване на казуса.

Етапи

Ученическата олимпиада на секция „Правни, управленски и социални науки“ ще се проведе на 27.11.2021 г. Необходимо е в срок до 22.11.2021г. участниците да се регистрират с трите си имена, e-mail,  училище, клас и паралелка /направление/, в което се обучават на адрес katedra_pn@ue-varna.bg. Тестът започва в 11:00 часа на 27.11.2021 г., като участниците трябва да се включат в конферентната връзка 30 минути по-рано, в 10:30 ч. По време на Олимпиадата всеки участник е с включена камера и микрофон.

Класиране на участниците

Класирането на участниците се формира чрез  подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.

Награди

Награждаването на участниците в секция „Правни, управленски и социални науки“ ще се извърши в съответствие с общия регламент на Университетската национална ученическа олимпиада. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Регламент на секция "Правни, управленски и социални науки"

 • В секция „Счетоводство“ могат да участват ученици от 11 и 12 клас, които имат среден годишен успех за предходната учебна година не по-малко от Много добър 5.00 .
 • Олимпиадата ще се проведе неприсъствено под формата на решаване на тест по счетоводство онлайн (в реално време) през платформата eLearn на Икономически университет – Варна на 27.11.2021 г.
 • Оценяването на теста става на базата на посочените верни отговори, които носят определен брой точки. За непосочен отговор на тестови въпрос не се отнемат и не се присъждат точки. За грешен отговор не се отнемат точки.
 • За успешно положен се счита тест с постигнат резултат от 50 точки (при максимум 100 точки).
 • Тестът в секция „Счетоводство“ ще се проведе на 27.11.2021 г. по предварително определен график. Подробни указания за достъпване на платформата eLearn ще бъдат допълнително изпратени на всички участници.
 • Желаещите да се включат трябва да се регистрират като попълнят онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/abTgQrjRDgpdnpJE9
 • Жури от преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ оценява резултатите от теста.

За контакт: olimpiada-so@ue-varna.bg

Регламент на секция "Счетоводство"

Катедра "Аграрна икономика" организира състезание "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж", част от националната университетска олимпиада за ученици. Участници в състезанието могат да бъдат ученици от XI и ХII клас на средните училища от цялата страна. Желаещите да участват е необходимо да попълнят предварително следния регистрационен формуляр за участие.

Състезанието се провежда в два етапа:

Първи: Учениците самостоятелно подготвят презентация с отговор на избрания от тях вариант на казус и го изпращат по електронен път на имейл: p.ivanova@ue-varna.bg до 25.11.2021 г. вкл. На 26.11.2021 г. участниците, одобрени да продължат във втори кръг получават потвърждение на посочените в регистрацията си имейли.

Втори: презентиране на одобрените презентации пред Жури от преподаватели, представители на бизнеса, администрацията и студенти, и класиране на участниците.

Вариантите на казуси, между които участниците могат да избират са:

 1. Какво бихте променили в селските райони, ако разполагате с 1 000 000 лева?;
 2. Каква иновативна идея бихте предложили за дистрибуция и реализация на избрани аграрни продукти?;
 3. Какъв аграрен бизнес бихте стартирали ако разполагате с 100 000 лева?

Заелите призови места в състезанието се награждават с:

 1. Признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на ИУ – Варна
 2. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение в ОКС "бакалавър" (Заелите 1 място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър)
 3. Сертификат за участие
 4. Предметни награди

Регламент на секция "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища и по-конкретно решаване на задачи в средата на Microsoft Excel. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция „Microsoft Excel“ се провежда със съдействието на фирма Адастра и преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2021 г. до 30.11.2021 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе онлайн, на 4 декември 2021 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Участниците работят самостоятелно върху предварително оформено от организационния комитет задание, което трябва да се реализира в средата на Microsoft Excel. Заданието ще бъде предоставено във вид на електронна таблица, в която състезателите ще трябва да изпълнят поставените задачи, свързани с използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (Pivot таблици), графики и др.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция „Microsoft Excel“, както и примерни задачи  ще  откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Най-добре представилите се ще получат и допълнителни награди от фирма Адастра.

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на уеб технологиите на ученици от средните училища. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция „Уеб дизайн“ преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2021 г. до 30.11.2021 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе онлайн, на 4 декември 2021 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

По време на олимпиадата участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът може да се разработи с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites, WordPress.com или др. Трябва да съдържа поне 6 страници, една от които представя участникът. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои се от: лого; наименование; слоган); меню на първо ниво; странична лента; footer. Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на компонентите се дават по време на състезанието.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция „Уеб дизайн“, както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Състезателните секции по БЕЛ и чужди езици предоставят възможност за участие в Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ – Варна. Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ – Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и ще бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър.

Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ – Варна на състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Олимпиадата ще се проведе на 27 ноември 2021 г. от 10 часа дистанционно, като повече информация за провеждането й може за намерите в Регламента на секция “БЕЛ и чужди езици“.

Желаещите да участват в олимпиадата на секция "БЕЛ и чужди езици" се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 01.11.2021 г. до 25.11.2021 г. на следните имейл адреси:

Резултатите ще бъдат обявени до 3.12.2021 г. на страницата на катедра „Езиково обучение и комуникации“ в сайта на на ИУ – Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента на секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на "умни" градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" към Икономически университет – Варна организира Национално състезание "Градове на бъдещето", насочено към ученици от 11 и 12 клас от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

 1. Устойчиво (зелено) строителство
 2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 3. Реновиране и модернизиране на сгради
 4. Интегриран (устойчив) градски транспорт
 5. Екологични аспекти на градската среда

Етапи и срокове за провеждане на състезанието:

 1. Етап – изпращане на проектите (текстов файл и презентация), придружени с подписана Декларация за съгласие за обработка на личните данни, по електронен път на e-mail milena_ivanowa@ue-varna.bg до 10 ноември 2021 г.
 2. Уведомяване на одобрените участници по електронна поща до 17 ноември 2021 г.
 3. Представяне на проектите онлайн на 27 ноември във виртуална стая  Google Meet.
 4. Оценяване на проектите от жури и обявяване на резултатите на 27 ноември 2021 г.

Регламент на секция "Градове на бъдещето"

Етап 1:

 • Разработване на есе на тема по избор измежду посочените в регламента.
 • Изпращане на есетата на адрес markconsult@ue-varna.bg най-късно до 18.11.2021 г. (придружени с необходимата информация за участника, посочена в регламента).
 • Преглед и оценка на есетата от академично жури, обявяване на резултати не по-късно от 22.11.2021 г.

Етап 2:

Участие в олимпиадата – на 27.11.2021 г. участниците с резултат поне 35 т. от етап 1 се включват онлайн на следния адрес: https://meet.google.com/oto-pbjs-enc

Регламент на секция "Маркетинг"

Олимпиадата се състои в отговори на тестови въпроси и решаване на задачи, зададени в затворен тип (посочване на верен отговор от изброени алтернативи).  Въпросите и задачите покриват учебното съдържание по Микроикономика и Макроикономика, съгласно учебните планове и учебните програми за професионална подготовка на МОН.

Олимпиадата се провежда при спазване на следните правила:

 • Участниците могат да се регистрират за участие до 25 ноември 2021 г. на следния линк: https://forms.gle/AgTUJrGChFUJEzbB7
 • Олимпиадата се провежда неприсъствено (дистанционно), чрез системата на Тестовия център на ИУ – Варна.
 • Всеки участник е длъжен да разполага с уеб камера и микрофон, които трябва да останат включени по време на провеждането на олимпиадата. Липсата на уеб камера или нейното изключване по време на провеждането на олимпиадата води до автоматична дисквалификация на участника. 
 • Участието в олимпиадата е индивидуално и самостоятелно.
 • Всеки участник трябва да реши 40 тестови въпроса и 5 задачи с отговори в затворена форма. Участниците разполагат с 80 мин. за отговор на тестовите въпроси и 40 мин. за решаване на задачите. Допуска се използването на електронни калкулатори.

Оценяването на демонстрираните от участниците знания се извършва чрез точкова система при следния регламент:

 • Всеки верен отговор на тестови въпроси носи на участника 2 точки.
 • Всяка вярно решена задача се оценява с 4 точки.
 • За грешни отговори не се отнемат или присъждат наказателни точки.
 • Максималният възможен резултат е 100 точки.

Класирането на участниците е индивидуално и се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат, измерен в точки. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място. Крайното класиране и наградените участници се обявяват официално преди всички участници.

Регламент на секция "Икономика"

ЕТАП 1:

Участниците разработват есе на тема по избор, между:

 1. Интернет – бъдещето на бизнеса;
 2. Дигитални решения за зелена логистика/зелени вериги на доставки.

Есетата, заедно с кратко представяне на участниците се изпращат най-късно до 19.11.2021 г. на електронната поща на катедра „Индустриален бизнес и логистика“: indbusiness@ue-varna.bg

Разработките се преглеждат и оценяват от научното жури по този регламент, като резултатите се обявяват не по късно от 23.11.2021 г.

ЕТАП 2:

На 27.11.2021 г. всички преминали през първият етап на олимпиадата, с резултата над 35 точки, се включват онлайн /неприсъствено/  на адрес: https://meet.google.com/spw-pxek-qgu?pli=1

Всеки участник представя в рамките на 5 минути презентация на своето есе, като след това за около 5 минути то ще бъде дискутирано, ще се поставят въпроси и коментари.

Финалното класиране и награждаване на участниците се обявява в рамките на деня.

Награждаването на участниците в секция „Предприемачество и логистика – предизвикателства в дигиталната ера“ ще се извърши в съответствие с общия регламент на

Университетската национална ученическа олимпиада. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Регламент на секция "Предприемачество и логистика - предизвикателства в дигиталната ера"

За информация: 052 830 820

29 окт 2021Подобни