Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици 2022

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

26 ноември 2022


Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе на 26-ти ноември 2022 г. в Икономически университет – Варна.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.

СЕКЦИИ

Катедра "Аграрна икономика" организира състезание "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж", част от националната университетска олимпиада за ученици. Участници в състезанието могат да бъдат ученици от XI и ХII клас на средните училища от цялата страна. Желаещите да участват е необходимо да попълнят предварително следния регистрационен формуляр за участие.

Участието в състезанието е индивидуално, като всеки ученик може да избере един от следните три варианта на казуси:

 1. Какво бихте променили в селските райони, ако разполагате с 1 000 000 лева?;
 2. Каква иновативна идея бихте предложили за дистрибуция и реализация на избрани аграрни продукти?;
 3. Какъв аграрен бизнес бихте стартирали ако разполагате с 100 000 лева?

Състезанието се провежда в два етапа:

Първи етап: Подготовка, изпращане на презентация и потвърждаване.

 1. Учениците самостоятелно подготвят презентация с отговор на избрания от тях вариант на казус и я изпращат на имейл: p.ivanova@ue-varna.bg до 24.11.2022 г. вкл.
 2. На 25.11.2022 г. участниците, одобрени да продължат във втори кръг получават потвърждение на посочените в регистрацията си имейли както и линк за присъединяване към втори етап.

Втори етап: Представяне и класиране.

 1. На 26.11.2022 г. одобрените участници представят своите презентации пред жури от преподаватели, докторанти и студенти.
 2. Класиране на участниците.

Заелите призови места в състезанието се награждават с:

 1. Признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на ИУ-Варна
 2. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение държавна поръчка в ОКС "бакалавър" (Заелите 1 място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър)
 3. Сертификат за участие

Регламент на секция "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж"

Състезателни секции "БЕЛ и чужди езици" предоставят възможност за участие в Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ – Варна. Заелите призови места участници се освобождават от заплащане на: 1) две семестриални такси за класираният на първо място и 2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място. Участниците, получили резултат равен на или по-голям от 50% от максималния брой точки, могат да участват в кандидатстудентски прием на ИУ – Варна за 2023 година, като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит по утвърдена скала съгласно чл. 8, ал. 4 от Правилата за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания в ИУ – Варна. Наградите се присъждат индивидуално, а не екипно.

Олимпиадата ще се проведе на 26 ноември 2022 г. от 10 часа неприсъствено чрез Google Meet, като повече информация за провеждането ѝ може за намерите в Регламента на секция „БЕЛ и чужди езици“.

Желаещите да участват в олимпиадата по "БЕЛ и чужди езици" се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 20.10.2022 г. до 20.11.2022 г. на имейл адрес:

Текстът на заявлението трябва да включва трите имена на участника, населено място, училище, в което се обучава, телефон за обратна връзка.

Резултатите ще бъдат обявени до 10.12.2022 г. на страницата на катедра „Езиково обучение и комуникации“ в сайта на на ИУ – Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента на секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на "умни" градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" към Икономически университет – Варна организира Национално състезание "Градове на бъдещето", насочено към ученици от 11 и 12 клас от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

 • Устойчиво (зелено) строителство
 • Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 • Реновиране и модернизиране на сгради
 • Интегриран (устойчив) градски транспорт
 • Екологични аспекти на градската среда

Етапи и срокове за провеждане на състезанието:

 1. Етап – изпращане на проектите (текстов файл и презентация), придружени с подписана Декларация за съгласие за обработка на личните данни, по електронен път на e-mail milena_ivanowa@ue-varna.bg до 11 ноември 2022 г.
 2. Уведомяване на одобрените участници по електронна поща до 18 ноември 2022 г.
 3. Представяне на проектите онлайн на 26 ноември 2022 г. във виртуална стая в Google Meet.
 4. Оценяване на проектите от жури и обявяване на резултатите на 26 ноември 2022 г.

Регламент на секция "Градове на бъдещето"

Олимпиадата се състои в отговори на тестови въпроси и решаване на задачи, зададени в затворен тип (посочване на верен отговор от изброени алтернативи).  Въпросите и задачите покриват учебното съдържание по Микроикономика и Макроикономика, съгласно учебните планове и учебните програми за професионална подготовка на МОН.

Олимпиадата се провежда при спазване на следните правила:

 • Участието в олимпиадата по Икономика изисква задължителна предварителна регистрацията чрез попълването на онлайн формуляр. Крайният срок за регистрация е 5 дни преди дата на провеждане на олимпиадата.
 • Олимпиадата се провежда неприсъствено (дистанционно), чрез системата на Тестовия център на ИУ-Варна.
 • Всеки участник е длъжен да разполага с уеб камера и микрофон, които трябва да останат включени по време на провеждането на олимпиадата. Липсата на уеб камера или нейното изключване по време на провеждането на олимпиадата води до автоматична дисквалификация на участника. 
 • Участието в олимпиадата е индивидуално и самостоятелно.
 • Всеки участник трябва да реши 30 тестови въпроси и 5 задачи с отговори в затворена форма. Участниците разполагат с 60 мин. за отговор на тестовите въпроси и 30 мин. за решаване на задачите. Допуска се използването на електронни калкулатори.

Оценяването на демонстрираните от участниците знания се извършва чрез точкова система при следния регламент:

 • Всеки верен отговор на тестови въпроси носи на участника 2,5 точки.
 • Всяка вярно решена задача се оценява с 5 точки.
 • За грешни отговори не се отнемат или присъждат наказателни точки.
 • Максималният възможен резултат е 100 точки.

Класирането на участниците е индивидуално и се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат, измерен в точки. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място. Крайното класиране и наградените участници се обявяват официално преди всички участници.

Резултатите на участниците се оценяват от научно жури в състав:

 • доц. д-р Калоян Колев (председател)
 • доц. д-р Калин Господинов
 • гл. ас. д-р Татяна Иванова
 • гл. ас д-р Вениамин Тодоров
 • гл. ас. д-р Силвия Господинова
 • гл. ас. д-р Свилена Михайлова
 • гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева
 • гл. ас. д-р Александър Тодоров

Форма за регистрация на участниците: https://forms.gle/Npn6ggy62Jy8bSqb7

За контакти:
доц. д-р Калоян Колев: kolevk@ue-varna.bg
Даниела Йорданова: katedra_oit@ue-varna.bg

Регламент на секция "Икономика"

ЕТАП 1.

Участниците разработват есе на тема по избор, между:

 1. Дигитализация и високи технологии – предизвикателства пред бизнеса днес;
 2. Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения.

Есетата, заедно с кратко представяне на участниците се изпращат най-късно до 18.11.2022 г. на електронната поща на катедра „Индустриален бизнес и логистика“: indbusiness@ue-varna.bg

Разработките се преглеждат и оценяват от научното жури по този регламент, като резултатите се обявяват не по късно от 23.11.2022 г.

ЕТАП 2.

На 26.11.2022 г. всички преминали през първият етап на олимпиадата, с резултата над 35 точки, се включват онлайн /неприсъствено/  на адрес: https://meet.google.com/tse-bmuq-jqb

Всеки участник представя в рамките на 5 минути презентация на своето есе, като след това за около 5 минути то ще бъде дискутирано, ще се поставят въпроси и коментари.

Финалното класиране и награждаване на участниците се обявява в рамките на деня.

Награждаването на участниците в секция „Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика“ ще се извърши в съответствие с общия регламент на Университетската национална ученическа олимпиада. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Регламент на секция "Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика"

Етапи на провеждане на олимпиадата:

Етап 1

 • Разработване на есе на тема по избор измежду посочените в регламента.
 • Изпращане на есетата на адрес markconsult@ue-varna.bg  най-късно до 18.11.2022 г. (придружени с необходимата информация за участника, посочена в регламента).
 • Преглед и оценка на есетата от академично жури, обявяване на резултати не по-късно от 22.11.2022 г.

Етап 2

Участие в олимпиадата – на 26.11.2022 г. участниците с резултат поне 35 т. от етап 1 се включват онлайн на следния адрес: http://meet.google.com/gmm-dahi-iby

Регламент на секция "Маркетинг"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища и по-конкретно решаване на задачи в средата на Microsoft Excel. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция „Microsoft Excel“ се провежда със съдействието на фирмите Нанотек и Адастра и преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2022 г. до 27.11.2022 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе онлайн, на 3 декември 2022 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Участниците работят самостоятелно върху предварително оформено от организационния комитет задание, което трябва да се реализира в средата на Microsoft Excel. Заданието ще бъде предоставено във вид на електронна таблица, в която състезателите ще трябва да изпълнят поставените задачи, свързани с използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (с Pivot таблици и/или функции), графики и др.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция „Microsoft Excel“, както и примерни задачи  ще  откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Най-добре представилите се ще получат и допълнителни награди от фирмите Нанотек и Адастра.

Регламент на секция "Microsoft Excel"

Формат и оценяване

 • Олимпиадата се провежда в един кръг неприсъствено в платформата Google meet чрез линкове: https://meet.google.com/qpf-bfoa-iiz?authuser=0&hl=bg и https://meet.google.com/rkn-tdjt-wzj.
 • Всеки участник трябва да реши 50 затворени въпроса (от които 20 въпроса в областта на правото и 30 въпроса от областта на социалните и управленските науки).
 • Въпросите са от областта на правото, социалните и управленските науки, като покриват изучаваното учебно съдържание от средното училище.
 • Всеки верен отговор на затворените тестови въпроси носи по 2 точки.
 • Максималният възможен резултат е 100 точки (50 въпроса x 2 точки).
 • За грешен отговор не се отнемат точки.
 • Времето за изпълнение е 75 минути за решаване на теста.

Етапи

Ученическата олимпиада на секция „Правни, управленски и социални науки“ ще се проведе на 26.11.2022 г. Необходимо е в срок до 19.11.2022 г. участниците да се регистрират с трите си имена, e-mail,  училище, клас и паралелка /направление/, в което се обучават на адрес katedra_pn@ue-varna.bg. Тестът започва в 11:00 ч на 26.11.2022 г., като участниците трябва да се включат в конферентната връзка 30 минути по-рано, в 10:30 ч. По време на Олимпиадата всеки участник е с включена камера и микрофон.

Класиране на участниците

Класирането на участниците се формира чрез  подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.

Награди

Награждаването на участниците в секция „Правни, управленски и социални науки“ ще се извърши в съответствие с общия регламент на Университетската национална ученическа олимпиада. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Регламент на секция "Правни, управленски и социални науки"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на алгоритмизацията и програмирането на ученици от средните училища. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция „Програмиране“ се провежда със съдействието на фирмите KBC, Нанотек, Адастра, DXC Technology и myPOS и преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2022 г. до 27.11.2022 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе онлайн, на 3 декември 2022 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

По време на олимпиадата участниците участниците работят самостоятелно върху 5 задачи, публикувани в платформата https://www.hackerrank.com/. Всеки състезател разполага с един персонален компютър. Официални езици за програмиране на състезанието са Java, C# и С/С++. Резултатът на всеки участник се визуализира в онлайн платформата. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички участници, подготвени предварително от организационния комитет. За целия комплект от тестове е предвиден лимит от време, който не е известен на състезателите. Даден тестови пример се признава за правилно решен и носи определен брой точки ако решението на състезателя намира верен резултат в рамките на определения лимит от време.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция „Програмиране“, както и примерни задачи  ще  откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Най-добре представилите се ще получат и допълнителни награди от фирмите KBC, Нанотек, Адастра, DXC Technology и myPOS.

Регламент на секция "Програмиране"

 • В секция „Счетоводство“ могат да участват ученици от 11 и 12 клас, които имат среден годишен успех за предходната учебна година не по-малко от Много добър 5.00.
 • Олимпиадата ще се проведе неприсъствено под формата на решаване на тест по счетоводство онлайн (в реално време) през платформата eLearn на Икономически университет - Варна на 26.11.2022 г.
 • Оценяването на теста става на базата на посочените верни отговори, които носят определен брой точки. За непосочен отговор на тестови въпрос не се отнемат и не се присъждат точки. За грешен отговор не се отнемат точки.
 • За успешно положен се счита тест с постигнат резултат от 50 точки (при максимум 100 точки).
 • Тестът в секция „Счетоводство“ ще се проведе на 26.11.2022 г. по предварително определен график. Подробни указания за достъпване на платформата eLearn ще бъдат допълнително изпратени на всички участници.
 • Желаещите да се включат трябва да се регистрират като попълнят онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/mtAKAnkLozpR634e8. Заявки за участие ще се приемат до 20.11.2022 г.
 • Жури от преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ оценява резултатите от теста.

За контакт: olimpiada-so@ue-varna.bg

Регламент на секция "Счетоводство"

Цел

Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища, да се стимулира тяхната креативност и да се насърчат новаторските търсения и решения в областта на съвременните форми на търговия и търговското предприемачество.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят апликационна формаи я изпратят до 18 ноември 202 г. на електронна поща iut@ue-varna.bg
 2. Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни
 3. Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 22 ноември 2022 г.
 4. Представяне на есетата онлайн на 26 ноември от 9:00 часа във виртуална зала на следния линк: https://meet.google.com/thw-gezu-tfu
 5. Оценяване на есетата от жури и обявяване на резултатите на 26 ноември 2022 г.: на имейл на участника и на сайта на ИУ  – Варна www.ue-varna.bg, в страницата на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“.

Примерни тематични направления за есетата

 • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
 • Глобализацията и свободната търговия
 • Електронна и мобилна търговия
 • Моловете на XXI век
 • Аз – потребителят. Защита на безопасността и правата на потребителите
 • Моят бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.

Регламент на секция "Търговията в XXI - настояще и бъдеще"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на уеб технологиите на ученици от средните училища. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция „Уеб дизайн“ се провежда със съдействието на фирмa Нанотек и преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2022 г. до 27.11.2022 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе онлайн, на 3 декември 2022 г. Подробни указания за провеждането са публикувани на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

По време на олимпиадата участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът може да се разработи с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites, WordPress.com, Weebly, Blogger. Трябва да се създадат поне 6 страници, една от които представя участникът. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои се от: лого; наименование; слоган, поле за търсене); меню на първо ниво; странична лента; footer (състои се от copyright текст с имената и училището на участника). Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на компонентите се дават по време на състезанието. Задължително условие е сайтът да бъде публично видим (публикуван на уеб хостинг), за да е достъпен за разглеждане и оценяване от журито. Не се допуска изпращане на архив на уеб сайтове, създадени с платформа на localhost или статични уеб сайтове, разработени с HTML/CSS. Уеб сайтове, които не са публично достъпни, няма да бъдат оценени и участникът отпада от класирането.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция „Уеб дизайн“, както и примерни задачи  ще  откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място. На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Най-добре представилите се ще получат и допълнителни награди от фирмa Нанотек.

Регламент на секция "Уеб дизайн"

Провеждането на олимпиадата ще бъде неприсъствено.

Призови места (първо, второ и трето място) ще се присъждат индивидуално, а не екипно.

Заелите призови места в олимпиадата при записване в Икономически университет – Варна (обучение субсидирано от държавата) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в КСП' 2023 като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в Икономически университет – Варна по утвърдена скала, както следва:

 1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00)
 2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25)
 3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50)
 4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75)
 5. При резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00)

Заелите призови места в състезанието, при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на: (1) две семестриални такси за класираните на първо място; (2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

За информация: 052 830 820

02 ное 2022Подобни