Икономически университет – Варна

ФНИ отвори покана за кандидатстване с проектни предложения по програма Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC)

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана за набиране на проектни предложения по Програма „Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities“ (ENUTC) със финансиране на Фонд „Научни изследвания“ за 2023г. със следните основни параметри:

Програма: Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC);

Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ съвместно с фондовете за научни изследвания на Белгия, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния и Швеция;

Поканата е отворена на: 22.02.2023г.

Срок за кандидатстване: 25.04.2023г., 17,00 ч.;

Срок за обявяване на резултатите от подбора: м. септември, 2023 г.

Бюджет от ФНИ за 1 проект на българска организация: до 102 258 EUR;

  • Преки разходи: за персонал, материали, събития, мобилности др.;
  • Непреки разходи:

- Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;

- Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта

Интензитет на финансиране: до 100%;

Съфинансиране: за университети и изследователски организации не се изисква;

Очакван брой финансирани проекти на български организации: 3

Продължителност на проектите: не повече от 24 месеца;

Партньорство: задължително: най-малко двама партньори от две държави-участници във финансирането (вж. по-горе „финансиращ орган“);

Подтеми на поканата:

  • Тема 1 : „Изследване и съвместно изграждане на условия за бъдеща красива и устойчива градска среда“
  • Тема 2: Трансформация към устойчиви градове / Градска трансформация, ключови елементи:
  • Тема 3: „Дизайн на приобщаващи, удобни и зелени жилищни зони“

Задължителни участници в проектите: учени, изследователи, творци – художници, дизайнери, специалисти по градско развитие;

По всяка тема се подава отделно проектно предложение.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

27 фев 2023Подобни