Икономически университет – Варна

EIT Manufacturing търси компания или професионалист за подписване на договор за консултантски услуги, които да действат като EIT Community Officer в България

Уважаеми членове на академичния състав,

EIT Manufacturing стартира отворена процедура за обществена поръчка за услуги “EIT Community Officer in Bulgaria, February 2024“ в рамките, на която търси да назначи един специалист в България, който да заеме длъжността служител на общността на EIT. Процедурата е със следните основни параметри:

Управляващ орган: EIT Manufacturing
Покана: EIT Community Officer in Bulgaria, February 2024
Срок за кандидатстване: 28.03.2024 г., 18:00 ч. Central European Time по имейл на procurement@eitmanufacturing.eu
Уведомяване на избрания кандидат: до 10 юни 2024 г.
Подписване на договор: юни 2024 г.
Обхват на работата: Служителят на общността на the European Institute of Innovation and Technology (EIT) е физическо или юридическо лице, назначено да представлява и координира дейностите на RIS центровете на общността на EIT на национално ниво. RIS центровете на общността на EIT (EIT CRH) се отнасят до мрежата от центрове, създадени в цяла Европа по схемата за регионални иновации на EIT (RIS), имащи за цел да насърчат иновациите и предприемачеството чрез свързване на местни участници в иновациите с по-широката екосистема на EIT.
Сред основните задължения на служителя на общността на EIT са улесняване на комуникацията, организиране на събития, консолидиране на данни и осигуряване на спазване на стандартите и принципите на EIT, без да се упражнява йерархичен контрол върху обектите на Regional Innovation Scheme Hub.
Финансова част на предложенията: Финансовото предложение (цената за услугата) трябва да бъде представено в евро. Цената трябва да бъде посочена като брутна сума, без ДДС.
Може също да бъде включено предложение за съфинансиране на дейностите/операциите на Служителя на общността на EIT, ако има такова.
Избор на доставчик: Окончателният избор на доставчик ще се основава на принципа на най-доброто съотношение цена-качество. Най-доброто съотношение цена-качество е установено чрез претегляне на техническото качество спрямо цената на база 70%/30%.
 

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

20 мар 2024Подобни