Икономически университет – Варна

Корпоративен бизнес и управление

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Редовно обучение, Дистанционно обучение (Ян.прием), Редовно обучение (Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2024

Акцентира се върху придобиване на задълбочени знания и умения в областта на: корпоративното управление, стратегическото управление на корпорациите и на техните подразделения, тактическото и оперативното управление на корпорациите и на техните подразделения. По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.

Учебното съдържание на магистърската програма „Корпоративен бизнес и управление“ е ориентирано към подготовката на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да работят във всички основни отдели и служби на големите  корпорации и техните подразделения, да организират и администрират дейностите по всички основни бизнес функции, да вземат икономически обосновани управленски решения и да осигуряват необходимите условия за  развитие и просперитет на корпорациите и техните подразделения (предприятия, заводи, звена на научно-изследователската и развойна дейност и др.).

Те могат да се реализират като аналитични и приложни специалисти и мениджъри  на всички нива на управление на корпорациите и на техните подразделения, в банки, в институции на държавното и общинско управление, данъчната администрация и социалното осигуряване, в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.

Обучението по специалност "КБУ" се осъществява с партньорството на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Специалност “Корпоративен бизнес и управление

Професионално направление 3.8. Икономика

Професионална квалификация "Магистър по икономика"

Образователно-квалификационна степен “магистър”

Срок на обучение: 1 година за редовно и дистанционно обучение за студенти, завършили СС и специалности от СНУ; 1,5 години за редовно и дистанционно обучение за студенти, завършили специалности от ДНДО

 

I.      Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Корпоративен бизнес и управление”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

            Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II.          Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира съвкупност от знания, умения и компетентности в областта на съвременните корпорации и тяхното управление, които да позволяват на обучаемите да се реализират успешно като мениджъри и специалисти в тях.  Обучението дава задълбочена тео­ретична и практическа подготовка, с която студентите надстрояват получената професионална подготовка в бакалавърската специалност и повишават своя­та професионална квалификация в обла­ст­та на иконо­миката и управлението на корпора­ции­те и на техните подразделения. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетентности, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

- опознаване същността и особеностите на корпоративното управление, в т.ч. неговите принципи, функциите и компетенциите на неговите органи, корпоративната социална отговорност, корпоративната култура и др.

- създаване и реализация на корпоративната стратегия и нейните стратегически бизнес единици;

- оценка на конкурентоспособността на корпорацията и планиране на политики и мерки за нейното повишаване;

- изграждане на система за управление на човешките ресурси в корпорацията и нейните бизнес единици, в зависимост от степента на диверсификация на бизнеса и спецификата на дейността на отделните звена;

- разбиране на инвестиционния процес в корпорацията и възможностите за диверсифициране на риска на корпоративното портфолио от бизнеси и дейности;

- осигуряване на необходимите предпоставки за ефективно развитие на логистиката и на реализацията на логистичния процес в съответствие с формулираните корпоративни цели;

- орга­низиране разработването и внедряването на  системата  на контролинга в корпорациите и управление на фирмената дейност, чрез осъществяване на методически, организационни, координационни и  консултативни функции и задачи, свързани с  планирането, отчитането, анализа и кон­тро­ла, както и регулирането на стопанската дейност.

 

III.        Обучение по специалност „Корпоративен бизнес и управление“

Посочените знания, умения и компетентности се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в три направления:

Първото направление обхваща приравнителна фундаментална подготовка на студентите, завършили бакалавърската си степен в друго професионално направление. Те изучават дисциплините: Икономикс, Количествени методи, Мениджмънт и маркетинг, Въведение във финансите и Теория на счетоводството.

Второто направление включва приравнителни специални дисциплини, които се изучават от студентите, завършили ОКС "бакалавър" в друго професионално направление и студентите завършили специалности в професионално направление 3.8. Икономика (с изключение на завършилите специалности "Икономика на индустрията", "Индустриален бизнес" и "Индустриален бизнес и предприемачество"). В този блок се включват три дисциплини: Индустриална икономика, Организация на производството и труда и Планиране и анализ на предприятието.

Третото направление обхваща специализиращите дисциплини, които са насочени към усвояване на знания и изграждане на умения и компетентности в областта на корпоративния бизнес и неговото управление, в т.ч.: Корпоративно управление, Управление на конкурентоспособността и растежа, Управление на човешките ресурси, Корпоративно инвестиране, Корпоративен контролинг, Корпоративна логистика и Магистърски семинар. В учебният план е включена и една избираема дисциплина, чрез която се дава възможност на студентите да задълбочат своите познания, в зависимост от техните интереси и практически потребности.

За усвояване на тези дисциплини се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови и домашни работи и проекти, дискусии по определени теми и др. Важни акценти на обучението са развиването на творческата активност и способността за самообучение, предприемчивостта, лидерството, комуникативността, способностите за работа в екип и уменията за планиране на кариерата.

Обучението по специалността се реализира в редовна и дистанционна форма и е предназначено за завършилите ОКС "бакалавър" в страната или в чужбина в същото или в друго професионално направление, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното и дистанционното обучение се осъществяват в 2 семестъра за студентите, завършили бакалавърски специалности в професионално направление 3.8. Икономика и 3 семестъра за завършили ОКС "бакалавър" в друго професионално направление. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа (магистърска теза) или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълният курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

IV. Възможности за реализация

В процеса на обучението студентите от специалност "Корпоративен бизнес и управление" получават необходимите знания за корпорациите и тяхното управление, умения за диагностичен анализ и компетентности за изпълнение на основните икономически дейности в тях, които им позволяват да изпълняват мениджърски функции на всички управленски равнища в корпорациите или техните бизнес единици.

Съчетанието между широката теоретична база и специална подготовка с практико-приложна насоченост дава възможност на завършилите специалност "Корпоративен бизнес и управление" да работят:

 • във всички основни отдели и служби на големите корпорации и техните подразделения;
 • като аналитични и приложни специалисти и мениджъри на всички нива на управление на корпорациите и техните подразделения;
 • в национални и международни консултантски фирми;
 • в клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси;
 • в логистични компании и центрове
 • в банки и други финансови институции;
 • в институции на държавното и общинското управление,
 • в данъчната администрация и социалното осигуряване;
 • като преподаватели и научни работници във висши учебни заведения и изследователски институти

 

V.Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Корпоративен бизнес и управление“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • умее да изгражда административно-организационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност.
 • формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им.
 • Компетентности за учене:
 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности:
 • събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми в областта на корпоративния бизнес и неговото управление;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
 • Рекламна брушура за специалност „Корпоративен бизнес и управление“
Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Управление на конкурентоспособността и растежа 9 8 Изпит 240 180 60
Корпоративно управление 9 8 Изпит 240 165 75
Управление на човешките ресурси 9 8 Изпит 240 180 60
Корпоративно инвестиране 9 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 10 8 Изпит 240 210 30
Корпоративен контролинг 10 8 Изпит 240 165 75
Логистика и управление на вериги на доставка 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Изпит 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1320 480
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1770 480


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти