Икономически университет – Варна

Международен бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2021

Обучението в специалност „Международен бизнес“ формира знания и умения за извършване на дейности в областта на европейската интеграция, международния бизнес, иновативния мениджмънт и международните финанси и др.

Магистърската програма по „Международен бизнес“ е предназначена е за бакалаври – икономисти, които търсят реализация във висшия мениджмънт на международните икономически отношения, конкретно в областта на външната търговия, международната банкова дейност, международния транспорт и спедиторска дейност, международните институции и др. Студентите - магистри намират успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Те са предпочитани от фирмите заради многоезиковата им грамотност (владеят най-малко два западни езика), придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от организациите с външноикономическа ориентация на бизнеса, от филиали на международни фирми, опериращи на територията на България и др.

  1. Съдържание

Обучението по магистърски програми в Центъра за магистърско обучение е в съответствие с мисията на Икономически университет – Варна за формирането на високо квалифицирани специалисти за нуждите на международния бизнес. Квалификационната характеристика служи като основа за разработването на учебна документация, адекватна на световните стандарти и определя професионалното предназначение и изискванията към подготовката на магистри по специалност “Международен бизнес” при Икономически университет - Варна.

 

  1. Вид и продължителност.

Магистърската програма по “Международен бизнес” има за цел да засили специализираната и практическа подготовка на завършилите бакалавърска степен по специалност МИО, както и общотеоретичната на завършилите друга бакалавърска степен. Предлаганите курсове разширяват и задълбочават теоретичното и практическо знание за процесите на глобализация и регионализация в големия и малък бизнес, тяхната роля в световното икономическо развитие. Студентите задълбочават своите познания в сферата на международните финанси, придобивайки компетенции по организацията на международни търгове, оценката и управлението на международни дългови кризи. Специален акцент се поставя върху усвояването на иновативни бизнес подходи, презентирането на чужд език и др.

Регулярно са привличани специалисти от бизнеса и различни институции, които провеждат занятия по актуални теми за икономиката на постиндустриалното общество, за деловата култура в страните от Балканите.

 

     3. Области, за които се подготвят магистрите по “Международен бизнес” в ИУ – Варна.

Международна дейност и външно-търговска политика, европейски и национални организации, международни финансови пазари, транснационални корпорации, научно-изследователски институти, учебни структури, финансови институции,  дипломатически представителства и др.

 

4. Възможности за реализация на магистрите по “Международен бизнес”.

Предназначена е за бакалаври – икономисти, които търсят реализация във висшия мениджмънт на международните икономически отношения, конкретно в областта на външната търговия, международната банкова дейност, международния транспорт и спедиторска дейност, международните институции др. Студентите - магистри намират успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Те са предпочитани от фирмите заради многоезиковата им грамотност (владеят най-малко два западни езика), придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от международни фирми, от филиали на компании, опериращи на територията на България и др.

 

     5. Компетенции (професионални и ключови, които ще бъдат придобити при обучение в специалността). Програмата обучава студентите и създава специалисти с компетенции в областта на европейската интеграция, международния бизнес, иновативния мениджмънт и международните финанси и др. Учебните дисципини включващи проблемите на малкия и голям бизнес, съвременното състояние на икономиката на знание и др., формират специфични знания и иновативни умения, необходими за успешната им реализация в стопанския живот на страната и в чужбина.

Основните лектори по учебната програма “Международен бизнес” са преподаватели от катедра МИО, както и от катедри ОИТ, ИОТ, СК при ИУ-Варна.

Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Транснационални корпорации и световната икономика 9 8 Изпит 240 165 75
Икономика на постиндустриалното общество 9 8 Изпит 240 180 60
Бизнес култура на Балканите 9 8 Изпит 240 180 60
Международен дългов мениджмънт 9 6 Изпит 180 120 60
Иновативни бизнес подходи 10 8 Изпит 240 165 75
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 165 75
Бизнес преговори 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Комплексен държавен изпит по специалността
  • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30