Икономически университет – Варна

„Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения"

Заглавие на проекта:
Интернет страница на проекта: http://coopmod-business.com
Финансиращ орган:
Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката
Конкурс:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.
Период на изпълнение: 
Декември 2022 год. – Декември 2025 год. продължителност 36 месеца.
Бюджет на проекта:
350 000.00 лв., Административен договор за финансиране на научноизследователски проект № КП-06-Н65/1 от дата 12.12.2022 г.
 
Последна актуализация: 17.03.2023 г. 
 
ОСНОВНА ЦЕЛ на научноизследователския проект: 

Изследване на теоретико-методологическите основи и разкриване на потенциала на модерното кооперативно дело в България за изграждане на нови и трансформиране на съществуващи модели на кооперативен бизнес, прилагащи иновативни решения в отговор на съвременните констелации и предизвикателства, и в съответствие с националните и европейски приоритети.
Интердисциплинарният и комплексен характер на кооперативното дело и неговото ядро кооперацията предполага основната цел да се декомпозира на следните ПОДЦЕЛИ:
 
1. Систематизиране на теоретико-методологическите основи и идентифициране на характеристиките, дизайна на основните елементи на кооперативното дело в историческите етапи от неговата поява, изграждане, съществуване и развитие;
2. Детерминиране и сравняване на специфичните особености на дизайна на основните елементи на модерното българско кооперативно дело и неговото ядро – кооперацията във всеки исторически етап от появата до настоящия момент;
3. Осветляване на спецификата на кооперативния маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура, мрежова структура и стратегически алианси.
4. Дефиниране на кооперативните модели за правене на бизнес в България, открояване потенциала им, като база за изработване и прилагане на иновативни решения в контекста на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., Стратегическата пътна карта „СООР 2030“ и всеобхватният подход на ЕС „Да изграждаме отново, но по-добре“.
5. Разработване и предлагане на препоръки към управленските органи на локално и национално ниво, така и на правителствен и неправителствен сектор в България, които да подпомогнат кооперативното дело и кооперациите за прилагане на иновативни решения в посока постигане на поставените цели в стратегическите документи.
 
Последна актуализация: 17.03.2023 г. 

Планираните научни резултати ще надградят теорията и подпомогнат практиката на кооперацията в контекста на Целите за устойчивото развитие от Програмата на ООН, 2030; ще позволят да се разработят нови учебни програми.

Публикуваните научни статии в реферирани и индексирани списания, монографии са основа за ноу-хау трансфер, повишаване качество на научноизследователската дейност на екипите, ще допринесат за по-добра разпознаваемост на изследователите в международни бази данни; ще повишат имиджа на трите партниращи си университета.

Работни пакети:

 
Последна актуализация: 17.03.2023 г. 

 

Ръководител на научния колектив за Базова организация: Проф. д-р Тодорка Атанасова.
 
Организация партньор:
Научен колектив за организация партньор
Ръководител на научния колектив за Организация партньор: Проф. д-р Иван Боевски.
 
Последна актуализация: 17.03.2023 г. 

Селина Скандалова

Селина Скандалова

Селина Скандалова

Студент, член на научния колектив

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Счетоводител на проекта

231

0882164819

szaharieva@ue-varna.bg