Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 423: 10:00-13:00

Четвъртък, кабинет 423: 12:30-13:30

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет e-learn: 10:00-12:00

Теория на управлението
Основи на земеделието и механизацията
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса
Вид Година Публикация
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ISBN 978-619-184-034-2.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените, 2017, 1, 104 - 110.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Статия 2016
Сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Икономически науки”, Варна, 2016, 1, 85-90.
Статия 2016
Бизнес посоки, Год. XII, 2016, № 2, с. 80 - 89.
Доклад 2015
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие ,,Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие”, Варна: Геа-Принт, 2015, 415-424.
Преглед на всички публикации