Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 423: 10:00-13:00

Четвъртък, кабинет 423: 12:30-13:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет 423: 10:00-13:30

22 апр 2020, кабинет 423: 10:00-13:00

13 май 2020, кабинет 423: 10:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на земеделието и механизацията Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса Курс 5, (Редовно обучение)
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса Курс 5, (Редовно обучение)
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-317 У Теория на управлението 11
11:15 13:00 2-317 У Теория на управлението 12
13:30 15:00 2-317 У Теория на управлението 14
Вторник
11:15 13:00 310 У Теория на управлението 16
13:30 15:00 310 У Теория на управлението 36
15:15 17:00 H-103 У Основи на земеделието и механизацията 18
Сряда
08:15 10:00 303 У Теория на управлението 13
13:30 16:00 H-102 Л Основи на земеделието и механизацията 18
16:15 19:00 H-102 У Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса 15, 16, 56
Четвъртък
08:15 10:00 310 У Теория на управлението 15
13:30 15:00 H-102 У Теория на управлението 35
Петък
13:30 15:00 127В У Теория на управлението 17
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените, 2017, 1, 104 - 110.
Статия 2016
Бизнес посоки, Год. XII, 2016, № 2, с. 80 - 89.
Статия 2016
Сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Икономически науки”, Варна, 2016, 1, 85-90.
Доклад 2015
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие ,,Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие”, Варна: Геа-Принт, 2015, 415-424.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 484 с. : с табл., диагр.
Статия 2013
Trakia Journal of Sciences / The Sci. Ser. Publ. by Trakia Univ. - Stara Zagora, 11, 2013, Suppl. 1, Ser. Social Sciences, p. 473 - 479.
Преглед на всички публикации