Икономически университет - Варна

Конференции

                                                                                                             

В чест на 100 годишнината от основаването си Икономически университет – Варна организира

Международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

Конференцията се проведе дистанционно на предварително определените дати 11 - 12 май 2020 г.

Програмата  можете да разгледате на сайта на конференцията:

https://conference.ue-varna.bg/uev/bg/programme   


 

 

                                                             

 


https://ue-varna.bg/bg/news/yubileyna-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-posvetena-na-100-godini-iu-varna/487


 

Сборник с доклади
от
Юбилейна Международна научна конференция 
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

                                                                                                     

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
PLENARY SESSION 
 
 
 
Секция ИКОНОМИКА И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ
Section ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATIONS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ
Section ECONOMIC GROWTH, INVESTMENT AND INNOVATION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО
Section INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY AND SOCIETY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Section GLOBALIZATION OF THE ECONOMY EUROPEAN INTEGRATION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция СТРУКТУРНО ПРЕУСТРОЙСТВО, ОТРАСЛОВА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
Section STRUCTURAL ADJUSTMENT, SECTORAL AND REGIONAL ECONOMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Section SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция ФИРМИ, ПАЗАРИ, КОНКУРЕНЦИЯ
Section FIRMS, MARKETS, COMPETITION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИИ, ПОЛИТИКИ, СЧЕТОВОДСТВО
Section MANAGEMENT, STRATEGIES, POLICIES, ACCOUNTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция СОЦИАЛНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
Section SOCIAL, INSTITUTIONAL AND LEGAL ISSUES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА
Section EDUCATION AND SCIENCE IN THE DIGITAL AGE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА
Section LANGUAGES AND LANGUAGE EDUCATION IN THE DIGITAL AGE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Национална научна конференция на тема "Регионална икономика и устойчиво развитие" се проведе на 17 ноември 2017 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана от Научноизследователския институт при университета. Форумът бе открит от проф. д-р Зоя Младенова – директор на института. От страна на академичното ръководство присъстваха проф. д-р Евгени Станимиров –зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, и проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност.

Приветствие към участниците в конференцията поднесе проф. д-р Веселин Хаджиев. Прочетен бе поздравителен адрес от проф. д-р Станка Тонкова –председател на Българската асоциация за регионални изследвания, на която ИУ-Варна е институционален член. Проф. д-р Зоя Младенова информира, че по повод конференцията са пристигнали поздравителни адреси от катедри на ИУ – Варна, както и от университети - партньори.

Проф. д-р Зоя Младенова представи Научноизследователския институт при ИУ-Варна пред присъстващите, след което започна пленарното заседание. Първият пленарен доклад бе представен от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна, и бе на тема "Община Варна – основа за устойчив ръст на регионалната икономика". Вторият пленарен доклад на тема "Динамика в поведението на варненци при основни дейности, свързани с устойчиво развитие" бе представен от доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – ръководител на Центъра за социални изследвания. Доц. д-р Снежанка Овчарова представи Международната асоциация за устойчиво развитие.

Конференцията продължи със заседания по секции: "Проблеми на регионалната икономика", "Устойчиво развитие на националната икономика, на регионите и териториалните общности", "Устойчиво развитие на туризма" и "Икономически проблеми и благосъстояние". Представени бяха общо 96 доклада на учени от 18 университета, висши училища и институти: ИУ – Варна; Аграрен университет - Пловдив; Академия на МВР; Великотърновски университет; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; Институт по аграрна икономика към Селскостопанска  академия - София; Лесотехнически университет; Медицински университет - Варна; Нов български университет; Русенски университет; Стопанска академия - Свищов; Софийски университет; Тракийски университет - Стара Загора; Технически университет - София; Университет "А. Златаров"-Бургас; Университет за национално и световно стопанство; Шуменски университет; Висше училище по застраховане и финанси.

 

ГАЛЕРИЯ

 

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Пейчо Пейчев, Заместник-кмет на Община Варна
Община Варна - основа за устойчив ръст на регионалната икономика

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, ИУ-Варна
Динамика в поведението на варненци по основни дейности, свързани с устойчиво развитие

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА"

Гл. ас. д-р Методи Иванов, доц. д-р Климент Найденов, СУ "Св. Климент Охридски“
Особености на регионалното икономическо развитие в България

Доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Елка Василева, УНСС
Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова, гл. ас. д-р Александър Косулиев, РУ "Ангел Кънчев"
Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България

Проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. д-р Габриела Кръстева, ВУАРР
Регионални образователни диспропорции в България

Гл. ас. д-р Александър Косулиев, РУ "Ангел Кънчев"
Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г.

Доц. д-р Бисер Кръстев, ВУАРР
Проблеми и перспективи в развитието на фискалната децентрализация в България

Доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Методи Иванов, СУ "Св. Климент Охридски“
Анализ и оценка на инвестиционната привлекателност и конкурентоспособност на регионите

Ас. д-р Георги Цолов, УНСС
Гражданските измерения на сигурността като фактори повишаващи регионалната устойчивост

Ас. д-р Деница Загорчева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Значение на данъчната и инвестиционна политика на общините за подобряване на локалната бизнес среда

Докт. Бояна Андреева, ИУ-Варна
Проблеми и перспективи пред Област Шумен при привличането на вътрешни и външни инвестиции

Ас. д-р Габриела Кръстева, ВУАРР
Общински приходи в българския черноморски регион - анализ и предизвикателства

Доц. д-р Светлана Герчева, ИУ-Варна
Данъкът върху пасажерите и устойчивото развитие на гражданската авиация: европейски и регионални контури

Проф. д-р Стела Тодорова, Аграрен университет - Пловдив
Air Transport And Economic Growth Of The Regions: Cointegration And Analysis Of Causation In Bulgaria

Доц. д-р Керанка Недева, Аграрен университет - Пловдив, доц. д-р Евгени Генчев, Тракийски университет - Стара Загора
Въздушният транспорт - фактор за устойчиво развитие на региона

Доц. д-р Теодорина Турлакова, ИУ-Варна
Регионалните различия в предприемаческата активност на България - метрифициране и тенденции

Доц. д-р Наталия Стоянова, ВУАРР
Предприемачеството в малките и средни предприятия като фактор за устойчивото развитие на региона

Доц. д-р Мария Рохова, доц. д-р Антония Димова, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Регионът като детерминант на здравните неравенства

Доц. д-р Любомира Коева-Димитрова, ас. д-р Минчо Минев, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Варна

Ас. Валерия Николова, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Проблеми с осигуряването на достъпа до аптечна мрежа в Североизточния регион

Проф. д-р Юлияна Яркова, гл. ас. д-р Неделин Марков, гл. ас. д-р Красимира Тонева, Тракийски университет - Стара Загора
Анализ и оценка на териториалното стопанство в област Стара Загора

Д-р Ралица Димитрова, ИУ-Варна
Тенденции и предизвикателства пред управлението на водните ресурси в Черноморския район

Ас. д-р Георги Димитров, УНСС
Усъвършенстване на пътната инфраструктура в Дунавския регион на България – фактор за устойчивото му социално-икономическо развитие

Гл. ас. д-р Миглена Пенчева, РУ "Ангел Кънчев"
Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район)

Доц. д-р Добрин Добрев, ИУ-Варна
Регионален анализ на водещите компании в България

Докт. Никола Танаков, УНСС
Характеризиране на релацията клъстер-регион

Докт. Петя Павлова, УНСС
Децентрализацията като принцип на държавното управление

Доц. д-р Камен Петров, УНСС
За необходимостта от структуриране на регионалното развитие като научно направление

Гл. ас. д-р Петър Маринов, Институт по аграрна икономика - ССА
Териториално разпределение на населението според средната гъстота в селските райони на Южен Централен район

Гл. ас. д-р Ивелина Жечева-Радева, УНСС
Финансови корекции и контрол по програмата за развитие на селските райони

Доц. д-р Димитър Симеонов, Десислава Симеонова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България

Доц. д-р Владя Борисова, УНСС
Ролята на интелектуалната собственост за устойчивото развитие на регионите

Х. ас. д-р Магдалена Парчева, ИУ-Варна
Знанието - стратегически фактор за добро управление на местно ниво

Гл. ас. д-р Тони Конджов, СУ "Св. Климент Охридски"
За измерването на регионалния икономически ефект от културните фестивали

Гл. ас. д-р Силвия Димитрова, ИУ-Варна
Мега събитията и тяхното въздействие върху градовете

Ас. д-р Зорница Йорданова, УНСС
Ролята на потребителската иновация в Индустрия 4.0 за целите на регионалното развитие

СЕКЦИЯ "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА"

Доц. д-р Красимир Левков, доц. д-р Пламен Лаков, ВУАРР
Туристическите райони на България - състояние и проблеми

Докт. Руси Русев, УНСС
Устойчивото развитие като условие за конкурентоспособност на българския туристически сектор

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова, НБУ
Националната маркова идентичност като предпоставка за устойчиво бизнес развитие в туризма

Гл. ас. д-р Петър Пенчев, докт. Ирена Кенарова-Пенчева, РУ "Ангел Кънчев"
Туризмът в България: Причини за неговото развитие и възможности за постигане на устойчивост

Доц. д-р Тодорка Тончева, УНСС
Националната стратегия за биоразнообразието - заявка за устойчиво развитие на туризма

Доц. д-р Ваня Василева, ас. Севджан Сабриева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Съвременни специфики на специализираната туристическа инфраструктура в Южния централен регион за планиране

Доц. д-р Гергана Славова, докт. Ангелина Пейчева, ИУ-Варна
Устойчиво развитие на винопроизводството в България през периода 2006-2016, чрез диверсификация по посока развитие на винен туризъм

Докт. Андреана Андреева, УНСС
Добри практики за развитие на устойчив туризъм в защитените територии

Доц. д-р Пламен Лаков, доц. д-р Красимир Левков, ас. Иванка Шопова, ВУАРР
Потенциалът на късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия като културно-исторически туристически ресурс

Докт. Михаела Димитрова, ИУ-Варна
Ползи от устойчивото развитие на хотелиерството за малките общини

Ас. д-р Албена Янакиева, Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас
Стабилизиране развитието на туристическото предприятие чрез подобряване на бюджетния му процес

 

СЕКЦИЯ "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, НА РЕГИОНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ"

Проф. д-р Николай Арабаджийски, НБУ
Политики за устойчиво развитие на администрацията на изпълнителната власт в Р. България през първия програмен период на членство в ЕС

Проф. д-р Огняна Стоичкова, ВУАРР , доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Яким Китанов, ВУЗФ
Принципи на устойчивото инвестиране

Доц. д-р Людмил Найденов, ИУ-Варна
Фискални правила и устойчивост на публичните финанси на България – нормативни аспекти

Гл. ас. д-р Елка Василева, доц. д-р Георги Николов, УНСС
Адаптирането към климатичните промени във фокуса на политиката за регионално развитие

Доц. д-р инж. Кирил Радев, НБУ
Индустрия 4.0 – предизвикателства за устойчивото развитие на националната икономика

Доц. д-р Стоян Киров, ИУ-Варна
Застрахователната колаборация на общините за устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Валерия Динева, УНСС
Системите за контрол в подкрепа на управлението на устойчивото развитие

Докт. Елена Консулова-Атанасова, ИУ-Варна
Финансиране на държавните висши училища в България - състояние и бъдещи възможности в контекста на устойчивото икономическо развитие

Доц. д-р Екатерина Арабска, ВУАРР
Мисията на фермерските пазари – чиста храна и устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Дамян Киречев, ИУ-Варна
Изследване екологичната конкурентоспособност на избрани типове селски райони в България

Докт. Даниел Ишхан Нигохосян, СУ "Св. Климент Охридски"
Оценка на очакваното въздействие на Оперативна програма "Региони в растеж" върху сградната енергийна ефективност

Гл. ас. д-р Татяна Радева, ТУ-София
Анализ на съществуващо улично осветление с подмяна на енергоефективно

Доц. д-р Катинка Михова, Лесотехнически университет
Устойчиви селища и градско земеделие

Докт. Деница Косева, ИУ-Варна
Устойчиви градове

Доц. д-р Надя Миронова, УНСС
Политика за насърчаване на екологично потребление - социална отговорност или просто бизнес?

Доц. д-р Михал Стоянов, ИУ-Варна
Настъплението на електрическите автомобили

Доц. д-р Симеонка Петрова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Решения за устойчиво развитие на асортимента на търговските предприятия

Докт. Мария Георгиева, ИУ-Варна
Маркетингови измерения на устойчивото развитие

Докт. Селвет Ниязиева, ИУ-Варна
Конвенционален срещу устойчив маркетинг

Доц. д-р Дора Кабакчиева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Брандингът в подкрепа на устойчивото развитие на територията

Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова-Сербезова, ИУ-Варна
Смисъл и тълкуване на понятието "устойчив бранд"

Докт. Радина Русева, докт. Михаела Христова, ИУ-Варна
Устойчиво позициониране на бранд

Ас. д-р Светлана Ненчева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Брандът читалище - проблеми и перспективи

Ас. д-р Александър Давчев, ВУАРР
Някои възможности, които био земеделието съдържа в себе си за развитие на устойчива регионална икономика

Ас. д-р Калоян Димитров, УНСС
Необходимостта от устойчиво лидерство в съвременните предприятия

СЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ"

Проф. д.ик.н. Евгений Стоянов, ВУАРР
Детерминантите в усъвършенстване на финансовия контрол

Доц. д-р Георги Георгиев, ас. Николина Марева, ВУАРР
Измерване на риск коригираната възвръщаемост при фондовете за доброволно пенсионно осигуряване в България

Гл. ас. д-р Пламен Илиев, НБУ
Управление и контрол на средствата по Европейски програми

Ас. д-р Танер Исмаилов, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Акцизите в структурата на данъчните приходи в Р. България след членството в ЕС

Гл. ас. д-р Александрина Панчева, ИУ-Варна
"Нормираната" джендър свобода на банките

Ас. Владислава Георгиева, ВУАРР
Детерминанти на стратегическото финансово планиране

Доц. д-р Павлина Димитрова, ВУАРР
Полезна ли е политиката на публичните компании относно разкриване на нефинансова информация на интернет страниците им?

Ас. д-р Ради Димитров, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на паричните средства по сметки на бюджетни организации в банките

Гл. ас. д-р Красимира Найденова, ИУ-Варна
ДДС за инвеститори

Доц. д-р Зорница Стоянова, гл. ас. д-р Борислав Атанасов, УНСС
Бариери при реализацията на водни проекти в България

Проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Стоян Проданов, докт. Ивайло Маринов, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Мост "Дунав Юг" (Свищов - Зимнич): Трансгранични решения за транспортна свързаност

Доц. д-р Антон Маринов, Академия на МВР - София
Анализ на жизнения стандарт в България за периода 2007-2016 година

Ас. Корнелия Филипова, ИУ-Варна
Poverty Among Vulnerable People In Bulgaria For The Period 2006-2016

Доц. д-р Ервант Степанян, ас. Кирилка Ненкова, Институт за регионално развитие - ВУАРР
Бъдещето на бежанската криза и бъдещето на България

Д-р Александрина Александрова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Проблемът „образование“ в Европейската общност

Доц. д-р Христина Благойчева, ИУ-Варна
Social Entrepreneurship And Social Business - The One Side Of Two Coins

Докт. Ивелина Димитрова, ИУ-Варна
Семейните помощи за деца - превенция срещу бедността

Ас. Цветелина Берберова-Вълчева, УНСС
Предизвикателства пред деинституционализацията на социални услуги за деца в България

Гл. ас. д-р Петя Славова, УНСС
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление

Гл. ас. д-р Марин Гешков, УНСС
Oценяване на персонала в условията на икономическа криза

Докт. адв. инж. Веселка Радева, УНСС
Позиции на работодателите в трудовите конфликти: Трудови, правни и управленски условия