Икономически университет - Варна

Списание "Финансов навигатор"

..... иновативно и успешно!

Списанието "Финансов навигатор" е официално издание на Центъра за финансови изследвания и развитие към ИУ-Варна. То има за цел да насърчава развитието на студентите в областта на финансовата наука и практика, като представя резултатите от техните изследвания и прояви. Списанието се издава един път в годината, като включените в него статии се публикуват на български език. Броевете му съществуват само в онлайн версия и се разпространяват безплатно.

Основни рубрики

1) Изследвания;
2) Мнения (коментари, интервюта, анкети и др.);
3) Проекти (конкурси, международен обмен, европейски проекти и др.);
4) Изяви (дебати, семинари, конференции и др.).

Издателски екип

Доц. д-р Стоян Киров - главен редактор

Редакционен съвет:
1. Проф. д-р Стефан Вачков
2. Доц. д-р Любомир Георгиев
3. Доц. д-р Димитър Рафаилов
4. Доц. д-р Светлана Герчева
5. Гл. ас. Атанас Камеларов
6. Гл. ас. Недялко Вълканов

За контакти

Предложения за публикуване на материали и коментари по съдържанието на списанието може да отправяте към главния редактор на адрес: kirov@ue-varna.bg

Съдържание

Изследвания
Кристиян Денев. Пазарните аномалии и оптимизиране на индексната доходност.
Йолина Минева. Съществува ли симбиоза между понятията пари, платежна система и актив в контекста на bitcoin?
Теодора Тодорова. Финансово управление на риска от бедствия - стимул за въвеждане на застрахователен пул в България.

Мнение
Иглика Славчева. Сивата икономика, социалните ползи и мнението на младите.

Проекти
Състежание за решаване на бизнес казус с ProCredit Bank.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Поля Георгиева. Хеджиране на покупките на самолетно гориво в условията на волатилни цени.
Красимир Вълков. Финансов модел за оценяване на публична компания.
Галина Проданова. Преките чуждестранни инвестиции и развитието на българската икономика.

Мнение
Станимир Господинов. Еврофондовете - проблеми в българската практика.

Проекти
Ден на финансовата грамотност.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Петър Петров. Корелационна структура и динамика на отрасловите индекси Dow Jones U.S. за 2001-15 г.
Надежда Николова. Икономически ефекти на разходите за здравеопазване в България.
Христина Попова. Влияние на програмите за количествени улеснения върху лихвените проценти.

Мнение
Ивайло Караиванов. Роля и значение на АДЦИЦ за капиталовите пазари на България.

Проекти
Практическо обучение със Societe Generale Експресбанк.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.