Икономически университет – Варна

Правила за дейността на Университетската библиотека при Икономически университет – Варна

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) Тези правила уреждат дейността на Университетската библиотека при ИУ-Варна в условията на академичната автономия и действащите нормативни актове.
(2) Дейността на библиотеката се организира съгласно изискванията на Правилника на ИУ-Варна и Закона за висшето образование.

Раздел II
Основни дейности и задачи на библиотеката

Чл. 2. Основна задача на библиотеката е да формира, съхранява и предоставя за ползване фондове от учебна, фундаментална, научна и друга литература, а също и достъп до информационни материали и ресурси, съобразно академичния профил на ИУ-Варна, като за целта:
1. (нова – АС, 21.11.2019 г.) осигурява учебния процес и научно-изследователската дейност с учебна и научна литература
2. (нова – АС, 21.11.2019 г.) опазва библиотечния фонд и обогатява неговото съдържание;
3. (изм. – АС, 21.11.2019 г.) осъществява библиотечно-информационно обслужване на студенти, академичен и преподавателски състав, научни работници, специалисти и други граждани по реда, определен в тези правила;
4. извършва проучвателна и издателска дейност, свързана с функциите й;
5. (изм. – АС, 21.11.2019 г.) създава и поддържа архив и електронна база с публикации и цитирания на академичния и преподавателски състав от ИУ-Варна;
6. създава и поддържа каталозите в локалната си автоматизирана информационна мрежа като част от националната автоматизирана библиотечно-информационна система;
7. създава и поддържа дигитална библиотека и архив.
8. (нова – АС, 21.11.2019 г.) популяризира библиотечните ресурси и услуги чрез обучения на потребителите по информационна компетентност.

Раздел III
Структура на библиотеката

Чл. 3. Университетската библиотека при ИУ-Варна осъществява дейността си със следната организационна структура:
1. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) сектор „Комплектуване, обработка и каталози“ – набавя научна и учебна литература чрез покупка, обмен и дар, обработва новопостъпилата литература и я отразява в системата от каталози – електронни и традиционни; отразява публикациите и цитиранията на академичния и преподавателски състав от изданията, постъпили в библиотеката.
2. сектор „Периодични издания“ – набавя периодични издания чрез покупка, обмен и дар, обработва ги и ги отразява в системата от каталози; подпомага поддържането на фондовете с периодични издания и обслужването на читателите с тях;
3. сектор „Обслужване и книжни фондове“ – обслужва читателите на библиоте-ката и полага грижи за подреждане и съхраняване на фондовете и колекциите на библиотеката;
4. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) сектор „Информационно-библиографски“ – осъществява библиографска и информационна дейност, работи по осигуряването на електронни ресурси в научните области, преподавани в ИУ-Варна, разпространява библиографско-инфомационни знания и компетенции;
5. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) Дигитализационен център – извършва дигитализация на библиотечни материали, съгласно изготвен годишен план. Отговаря за тяхната обработка, съхранение и предоставяне за ползване чрез електронния каталог на библиотеката.

Раздел ІV
Управление на библиотеката

Чл. 4. (1) (Доп. – АС,21.11.2019 г.) Библиотеката се управлява от АС, ректорът, зам.-ректорът по НИДРК, ръководителят на библиотеката и се подпомага от Библиотечен съвет.
(2) Правомощията на АС, ректора и зам.-ректора се уреждат с Правилника на ИУ-Варна и ЗВО.
Чл. 5. (1) Библиотечният съвет е помощен орган на АС за съгласуване работата на библиотеката с учебния и научноизследователски процес в университета.
(2) Библиотечният съвет се състои от 7 члена, избира се от АС за срок от 4 години и се отчита най-малко един път в годината пред него. Назначава се със заповед на ректора.
(3) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Председател на библиотечния съвет е хабилитиран преподавател, а зам.-председател – ръководителят на библиотеката.
(4) Библиотечният съвет има следните функции:
1. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) определя стратегията и насоките за развитие на библиотеката в съответствие с Мандатната програма на университета;
2. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) определя политиката и приоритетите при комплектуване на книги, периодични издания и електронни ресурси, съгласно спецификата на ИУ-Варна;
3. следи за правилната организация на библиотечните фондове, каталози и дейността по обслужване на читателите;
4. следи за правилното разпределение на финансовите средства на библиотеката при закупуване на нова литература, технически средства и абонамент;
5. (нова – АС, 21.11.2019 г.) обсъжда и приема отчета за дейността на библиотеката.
Чл. 6. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) Ръководителят на библиотеката, съгласувано със зам.-ректора по НИДРК:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на библиотеката, съобразно задачите на учебния и научноизследователски процес в ИУ-Варна;
2. (изм. – АС, 21.11.2019 г.) прави предложения за развитие и поддържане на материалната база и фондовете на библиотеката, техническата осигуреност, средствата за комплектуване на фонда от книги, електронни ресурси, бази и абонамента за периодични издания;
3. прави предложения за промени в състава и структурата на щатните сътрудници към библиотеката, организира поддържането и повишаването на библиотечната квалификация на персонала;
4. представя библиотеката пред външни организации, институти и други юридически или частни лица, в съответствие с предоставените от ръководството на ИУ-Варна правомощия;
5. отговаря за контактите и сътрудничеството с други библиотеки и представя библиотеката в професионалните обединения на библиотеките в България.
6. (нова – АС от 21.11.2019 г.) представя годишен отчет за изпълнение дейността на библиотеката, който е предварително съгласуван и одобрен от Библиотечния съвет.

Раздел V
Обслужване на читателите

Чл. 7. (1) (Изм. – АС, 21.11.2019 г.) Организацията на библиотечната дейност, свързана с обслужването на читателите включва:
1. регистрация на читателите;
2. обслужване в читалните зали, заемна служба и информационно-библиографско;
(2) Библиотеката при ИУ-Варна обслужва академичен и преподавателски състав, студенти и служители от университета чрез заемна служба, читалня, сектор „Информационно-библиографски“, сектор „Комплектуване, обработка и каталози“, сектор „Периодични издания“ и „Дигитализационен център“.
Чл. 8. (1) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Регистрирането на членове на академичния и преподавателски състав, докторанти и служители се извършва срещу заповед за назначаване, а на студентите – след представяне на заверени студентска книжка или студентска лична карта и заплатена еднократна такса за читателска карта, определена в ценоразписа на услугите.
(2) Всички останали граждани могат да ползват библиотеката като се обслужват само в читалните и срещу съответно заплащане, определено в ценоразписа на услугите.
(3) Читателите се записват в електронен регистър „Библиотека“, където се попълват и съхраняват следните групи данни: физическа идентичност – имена, ЕГН (ЛНЧ, ЛИН), дата на раждане за чуждестранни лица, адрес, пол, телефони за връзка, електронна поща; образование, факултетен номер, специалност, факултет; научна степен и длъжност за академичен и преподавателски състав и служители.
(4) При промяна на адресната регистрация и местожителството си, читателят е задължен да уведоми своевременно библиотеката.
(5) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) При напускане на ИУ-Варна, за да получи заверка на обходен лист, читателят трябва да се издължи към библиотеката и да представи студентска книжка или студентска лична карта (за студентите) и читателска карта, необходими за заличаването му от регистъра на библиотеката.
(6) При регистриране, читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези правила.
(7) Отношенията между читателите и библиотеката се уреждат на договорна основа. Сключването на договора се установява с писмен документ – подписана читателска карта, с издаването на която, читателят се задължава да спазва правилата на библиотеката.
Чл. 9. (1) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Обслужването в читалните на библиотеката става срещу представяне на читателска карта или друг документ, удостоверяващ студентското състояние. Външните читатели показват лична карта и документ за платена такса.
(2) Не се разрешава внасянето на собствени книги в залите. Ако това е наложително, те се декларират при дежурния библиотекар.
(3) Читателите ползват литературата за свободен достъп, като са задължени да я върнат на съответното й място или при дежурния библиотекар.
(4) В читалнята могат да се ползват копирни услуги на самообслужване, срещу предварително внесена сума в касата на ИУ-Варна и заредени кредити в читателската карта.
(5) Библиотечни документи могат да се изнасят от читалнята по изключение, с разрешение на дежурния библиотекар, като за целта се попълва заемна бележка. При връщане, материалите задължително се представят на дежурния библиотекар.
(6) На разположение на потребителите в читалнята са стационарни и мобилни персонални компютри с достъп до Автоматизираната информационна система (АИС) на библиотеката и интернет, които се ползват самостоятелно, за търсене на информация и библиографски справки в базите на библиотеката и други информационни ресурси. Съдействие при работа с базите се търси от дежурния библиотекар или специалист от сектор „Информационно-библиографски“.
(7) За нередности в работата на компютрите се сигнализира на дежурния библиотекар.
(8) Не е разрешено инсталирането на допълнителен софтуер на компютрите в библиотеката.
Чл. 10. (1) При обслужване в заемна служба, читателите от ИУ-Варна – студенти, академичен и преподавателски състав и служители, могат да заемат за дома многоекземплярни учебници за срок от 150 дни (един семестър) и други книги за срок от 30 дни. Закъснението, след определения срок, се санкционира с глоби, определени в ценоразписа на услугите.
(2) Всички читатели, на които не се изисква обходен лист при напускане на ИУ-Варна (специализанти, хонорувани преподаватели, външни читатели), се обслужват само в читалнята.
(3) Презаписването на вече заети материали става на място и само, ако същите не се търсят в момента от друг читател.
(4) Поръчката на библиотечни документи от основното хранилище става чрез заемна бележка. Срокът за изпълнение на поръчката се уточнява с библиотекаря и зависи от мястото на съхранение.
(5) Читателите могат да заявяват от хранилище и да запазват библиотечни документи в читалнята за срок от един месец.
(6) Не е позволено заемане за дома на енциклопедии, речници, справочници, дисертации, единични екземпляри на книги, периодични издания и други информационни материали.
(7) (Нова – АС, 21.11.2019 г.) Всеки читател може да заема за дома едновременно не повече от 9 заглавия. Не е позволено заемането на 2 екземпляра от едно и също заглавие.
Чл. 11. (1) (Изм. и доп. – АС, 21.11.2019 г.) При справочно-библиографски и информационни услуги читателите могат да получават устни консултации за търсене на литература по определена тема чрез електронния каталог на библиотеката и информационните ресурси и бази, за които библиотеката е абонирана.
(2) Специалистите от сектор „Информационно-библиографски” организират и провеждат обучения по информационна грамотност, работа с библиотечните и абонираните електронни ресурси и бази.
(3) (Нова – АС, 21.11.2019 г.) Заявки за групови обучения за работа с електронния каталог на библиотеката и други информационни ресурси се приемат от специалистите от сектор „Информационно-библиографски” на библиотеката.
(4) (Нова – АС, 21.11.2019 г.) Чрез Междубиблиотечната заемна служба (МЗС) представителите на академичния и преподавателски състав имат право да заявяват за временно ползване библиотечни документи от други библиотеки в страната, което се урежда от Правилник за междубиблиотечното заемане от 1983 г. и актуализирани споразумения между библиотеките.

Раздел VI
Задължения на читателите и на библиотечните служители

Чл. 12. (1) Задължения на читателите:
1. при влизане в библиотеката да ползват или показват читателска карта, студентска книжка или лична карта;
2. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) да оставят личните си чанти и връхни дрехи в гардеробните шкафчета пред входа на заемна служба и читалнята на библиотеката;
3. да се осведомяват за правата и отговорностите, които поемат като читатели в библиотеката;
4. да заявяват исканата литература чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки;
5. да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават текста и правят бележки по полетата, да не късат страниците и книгите;
6. да уведомяват дежурния библиотекар при констатиране на повреди и липсващи страници;
7. да връщат библиотечните документи веднага, след полагане на съответния изпит или след изтичане на определения срок; при неспазване на срока се налага глоба, определена в ценоразписа на услугите;
8. да спазват реда на подреждане на фондовете на свободен достъп;
9. да преустановяват работа с библиотечните документи 15 минути преди края на работното време в читалните;
10. да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката и с поведението си да не нарушават спокойствието и да не пречат на работата на останалите читатели.
(2) На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане на правото им да ползват услугите на библиотеката.
(3) (Изм. – АС, 21.11.2019 г.) Когато читателят повреди до такава степен, че направи негоден заетия библиотечен документ или го изгуби, той трябва да го замени с аналогичен в библиографско отношение екземпляр – по-ново издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, или пък да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на изгубения библиотечен документ.
(4) (Отм. – АС, 21.11.2019 г.)
(5) (Изм. и доп. – АС, 21.11.2019 г.) За кражба или умишлено увреждане на библиотечен документ на нарушителите се налага наказание – забрана за ползване на библиотеката или отстраняване от ИУ-Варна. Наказанието се определя от ректора на университета, в зависимост от тежестта на нарушението.
Чл. 13. Задължения на библиотечните служители:
1. да обслужват читатели само с необходимите по реда за регистрация документи;
2. да приемат попълнените с необходимите реквизити заявки и да ги изпълняват в срок;
3. да информират читателите своевременно за причините, когато дадена заявка не може да бъде изпълнена или ще бъде изпълнена със закъснение;
4. (доп. – АС, 21.11.2019 г.) да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и автоматизираната информационна система на библиотеката;
5. да поддържат реда на книгите в книгохранилищата, заемна и читалните;
6. да се грижат за реда и тишината в читалните зали;
7. да осигуряват учебния и научноизследователски процес като комплектуват най-актуалната литература и електронни ресурси, в съответствие със специфичните научни области на ИУ-Варна;
8. да предоставят на читателите пълна и точна информация, както чрез традиционните методи, така и чрез новите информационни ресурси.

Раздел VII
Работно време на библиотеката

Чл. 14. (1) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Работното време на библиотеката се определя в зависимост от работното време на административните отдели в ИУ-Варна.
(3) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) През учебните семестри и редовните изпитни сесии, работното време на читалнята в делничните дни е удължено, определя се със заповед на Ректора и се публикува на интернет страницата на библиотеката.
(4) Всеки последен петък на месеца, преди обяд, от 8.00 до 12.30 часа се извършва санитарен полуден за подреждане на библиотечния фонд в читалните, заемна и книгохранилищата.
(5) (Доп. – АС от 21.11.2019 г.) По изключение, работното време на библио-теката може да се променя след съгласуване със зам.-ректора по НИДРК и заповед на ректора на ИУ-Варна.

Раздел VIII
Управление на ресурсите

Чл. 15. (1) Ресурсите на библиотеката се състоят от библиотечен фонд, технически средства и библиотечно обзавеждане.
(2) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Управлението на ресурсите се осъществява от ректора, зам.-ректора по НИДРК и ръководителя на библиотеката, в съответствие с Мандатната програма на университета, определената библиотечна политика и съгласувано с Библиотечния съвет.
(3) Библиотеката абонира най-актуалната българска, западна и руска периодика, като спазва принципа за продължаване на вече утвърдените през предходни години заглавия, съгласувано с Библиотечния съвет.
(4) Всеки преподавател, издал публикации извън университетското издателство, дарява най-малко 3 (три) екземпляра безплатно на библиотеката.
(5) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Библиотеката поддържа Архивен фонд с публикации на академичния и преподавателски щатен състав на университета.
(6) (Нова – АС, 21.11.2019 г.) Публикационната дейност и цитиранията на академичния и преподавателски състав на университета се отразява в електронния каталог на библиотеката. Основните източници, от които се описват публикациите и цитиранията са книгите и периодичните издания, постъпили в библиотеката.
7) (Предишна 6, доп. – АС, 21.11.2019 г.) Библиотеката прави инвентаризация на определени части от фонда, съгласно Закона за счетоводството и решение на академичното ръководство.
(8) (Предишна 7 – АС, 21.11.2019 г.) Библиотеката има право, съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, раздел IV, да извършва прочистване на библиотечните фондове в резултат на вторичен подбор, издирване и счетоводно оформяне на липси по следните причини:
1. остарели по съдържание;
2. многоекземплярни;
3. неподходящи за профила на библиотеката;
4. физически изхабени;
5. повредени или невърнати от читатели;
6. липсващи при инвентаризация;
7. повредени или унищожени при стихийни бедствия.
(9) Прочистването на фонда и инвентаризацията се осъществяват след заповед на ректора.

Раздел IX
Управление на персонала и професионално обучение

Чл. 16. (1) В библиотеката има следните категории персонал:
1. ръководител на библиотеката;
2. главен библиотекар;
3. библиограф-информатор;
4. работник-библиотека;
5. библиотекар;
6. хигиенист.
(2) Нормативите за техния брой се определят на база на международноприетите стандарти и на финансовите възможности на ИУ-Варна.
(3) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Назначаването на нови служители, както и разрешаването на отпуск, става със заповед на ректора, по предложение на ръководите-ля на библиотеката и съгласувано със зам.-ректора по НИДРК.
Чл. 17. (1) Правата и задълженията на библиотечните служители се определят с длъжностни характеристики.
(2) Длъжностните характеристики се утвърждават от ректора на ИУ-Варна.
(3) Длъжностната характеристика е неотменна част от трудовия договор на библиотечните служители.
Чл. 18. Библиотечните служители ежегодно повишават квалификацията си чрез организиране на вътрешни квалификационни мероприятия или обучения на универси-тетско и национално равнище.

Раздел X
Връзки с обществеността

Чл. 19. Библиотеката осъществява връзки с обществеността чрез интернет стра-ницата си, социалните мрежи, организиране на изложби, представяне на нови книги, информационни материали, съобщения в медиите.
Чл. 20. Библиотеката инициира различни форми за набиране на дарения от кни-ги или допълнителни средства за подпомагане на дейността й.

Раздел XI
Международно сътрудничество

Чл. 21. (1) Библиотеката се задължава да поддържа международни връзки по линия на книгообмена, за което води специални регистри.
(2) (Доп. – АС, 21.11.2019 г.) Библиотеката има право да участва в различни международни проекти и програми по своя инициатива или като участник в съвместни такива, след съгласуване със зам.-ректора по НИДРК и одобрение от ректора на университета.

Заключителни разпоредби
§ 1. Правилата са приети на заседание на АС на 14.07.2000 г. (протокол № 57), изменени и допълнени на заседание на АС на 27.06.2008 г. (протокол № 139), 26.09.2013 г. (протокол № 186) и 27.06.2018 г. (протокол № 30), изменени и допълнени на заседание на АС на 21.11.2019 г. (протокол № 5.).
§ 2. Случаите, неуредени с тези правила, се решават от ректора на университета.
§ 3. Правилата влизат в сила от деня на тяхното приемане от Академичния съвет.