Икономически университет – Варна

Читалня

Читалнята на библиотеката се намира на 6-ти етаж в надстройката на университета и разполага с 210 читателски места. В читалнята се влиза без връхни дрехи и багаж. Ползват се гардеробните шкафчета във фоайето, пред читалнята, които работят с монета от 1 лев. На входа на читалнята има контролна, регистрираща система, което изисква всеки да влиза със своята читателска / студентска карта, поднасяйки я към датчика на входното устройство.

Библиотечният фонд в читалнята е подреден на свободен достъп, като са обособени колекции на:

  • учебници, учебни помагала и книги, подредени по раздели на знанието;
  • речници и справочници – подредени също по области на знанието;
  • периодични издания – текущи и от минали години, подредени азбучно и по година на издаване;
  • статистически издания – български и чужди, подредени азбучно и по година на издаване.

Читателите ползват литературата, като намират и вземат сами библиотечния материал, а след приключване на работата го връщат на специално определеното място при дежурния библиотекар.

На разположение в читалнята има по един екземпляр от всички книги, получени в библиотеката след 2006 година. Литература от читалнята се изнася само с разрешение на ръководителя на библиотеката.

Редът, по който са подредени различните области на знанието, се определя от Универсалната десетична класификация – УДК. Това е класификационната схема, по която се класира постъпилата в библиотеката литература и с която работят голяма част от библиотеките в света.

Периодичните издания (ПИ) са подредени в обособена част на читалнята, като са отделени ПИ за текущата година и избрани ПИ за минали години (за последните 10 години). ПИ са азбучно подредени, както следва - български, руски и на латиница. Обособени са специални стелажи за Статистически годишник, Държавен вестник (от 2002 до текущата година), изданията на ИУ, издания на Европейската комисия и пр.

Всички стандарти (БДС и ISO), получени в библиотеката след 1995 година, са въведени в база “Статии” на електронния каталог и могат да се търсят и ползват в читалнята. Обслужването с по-стари стандарти става срещу предварителна заявка от минимум 2 дни при дежурния библиотекар.

В читалнята и заемна служба на библиотеката е инсталирана контролна система за опазване на фонда. Читател, заловен при опит да унищожава, уврежда или изнася библиотечен материал, без разрешението на дежурния библиотекар, се наказва с отстраняване от университета.

В края на читалнята има отделено помещение за преподавателска читалня, която разполага с 16 работни места, 6 компютъра тип „тънки клиенти“ и кът за разговори. Там са подредени речници и справочници, поредици от световни енциклопедични издания, дисертации и автореферати към дисертации, литература, закупена по проекти или получени дарения.

Читателите на библиотеката могат по всяко време да се обърнат към дежурния библиотекар за помощ при търсенето на литература в информационните ресурси или фонда на библиотеката.