Икономически университет – Варна

Междубиблиотечно заемане

Чрез «Междубиблиотечна заемна служба» (МЗС) преподавателите и служителите от университета имат право да заявяват и да получават за временно ползване библиотечни документи от други библиотеки в страната, което се урежда от Правилник за междубиблиотечното заемане от 1983 година.

Заявките за междубиблиотечно заемане се подават при специалист от отдел Научна информация, в читалнята на библиотеката или на еmail:

mzs@ue-varna.bg

Потребителят трябва предварително да е проверил дали търсеното заглавие не е налично в университетската библиотека, в коя библиотека е налично и да знае точните данни – автор, заглавие, издателство и година на издаване.