Икономически университет – Варна

Научна дейност

Преподавателите от катедрата извършват задълбочени изследвания в съвременни области на научното познание като производствен мениджмънт, маркетинг, логистика, ценообразуване, конкурентоспособност и иновации в индустриалното предприятие, управление на човешките ресурси, корпоративна социална отговорност, фирмена култура, управление на малкия бизнес, предприемачество и др. С работата си в тези направления те спомагат за решаването на съществени проблеми на стопанската практика, в основата на което е дългосрочното и ползотворно сътрудничество с редица фирми и организации.

Катедрата организира конференции, публични лекции с участието на представители на бизнеса и български и чуждестранни университети.