Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

Държавна поправителна изпитна сесия - м. септември 2024 г. (есенна)

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат на 29 и 30 август 2024 г. в кабинет Н-111.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти".

 

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

      ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ:

      1. За специалност „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“ и "Недвижими имоти и инвестиции" - ОКС „бакалавър“: 13 септември 2024 г.
         
      2. За специалност „Бизнес икономика“ - ОКС „бакалавър“:  11 септември 2024 г. 
         
Редът за явяване по зали ще бъде обявен на интернет страницата на катедрата до 2 дни преди посочените дати в График за държавен изпит и защита на дипломни работи.

     До 2 септември 2024 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит на предоставен имейл!

Конкретният график за явяване се обявява на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за явяване на комплексен държавен изпит 

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

 ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ:


      1. За специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ - ОКС „магистър“:

13 септември 2024 г.
         
      2. За специалност „Управление на проекти“ - ОКС „магистър“: 12 септември 2024 г.
         
    Редът за явяване по зали ще бъде обявен на интернет страницата на катедрата до 2 дни преди посочените дати в График за държавен изпит и защита на дипломни работи.

 

          До 2 септември 2024 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 : 

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит на предоставен имейл!

Конкретният график за явяване се обявява на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране

рафик за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти 
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за явяване на комплексен държавен изпит 

Тържествена промоция Випуск 2023:  https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

на абсолвентите випуск 2023 г.

 ОКС “БАКАЛАВЪР” и ОКС "МАГИСТЪР“, 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ще се състои на 3 ноември 2023 г. /петък/ от 10:00 ч. в зала Аула

***********************

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ДИПЛОМИРАНЕ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ,

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 11:30 Ч. В ЗАЛА 316

Тога за церемонията ще получите на 03.11.2023 г. от 8:30 до 10:00 часа в

Методичен кабинет на катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", Надстройка, Н-111, ИУ - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и се връща непосредствено след церемонията.

                         декларация за получаване на тога, шапка. шал