Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Икономика и организация на туризма" относно държавната изпитна сесия  – м. септември 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и организация на туризма". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на магистърски тези  се приемат в кабинет Н-108  на 30 и 31 август, 2021 г.

Магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител  , 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 31.08.2021 г.

Защитата на магистърска теза ще се проведе на 10.09.2021 г. в зали 433 и 434  от   09:00 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 10.09.2021 г.в зали 128  от  08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 08.09.2021 г.

Рецензии се получават ден преди защитата след 13:00 ч. в кабинет Н-108

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

 Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи  се приемат в кабинет Н-108  на 30 и 31 август  2021 г.

Дипломните работи за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител , 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 31.08.2021 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на  10.09 2021 г. в зали 433 и 434  от  09:00 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на  10.09 2021 г.в зали  128  от  08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 08.09.2021 г. септември .

  Рецензии се получават ден преди защитата след 13:00 ч. в кабинет Н-108