Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Икономика и организация на туризма" относно поправителна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и организация на туризма". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на магистърски тези  се приемат в кабинет Н-108  на 27 и 28 август 2020 г.

Магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител  , 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 01.09.2020 г.

Защитата на магистърска теза ще се проведе на 09.09.2020 г. в зали 433 и 434 от 08:30 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 09.09.2020 г.в зали 128 0т 08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 04.09.2020 г.

Рецензии се получават на 08.09.2020 ч. след 13:00 ч. в кабинет Н-108

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

 Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи  се приемат в кабинет Н-108  на 27 и 28 август 2020 г.

Дипломните работи за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител , 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 01.09.2020 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на 09.09.2020 г. в зали 433 и 434 от 08:30 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 09.092020 г.в зали 128 от 08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 04.06.2020 г.