Икономически университет – Варна

2017 - 2021 ERASMUS + "Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience", PROMINENCE

Страница на проекта: http://www.prominenceproject.eu/

Име на проекта: "Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience"

Програма: ERASMUS+
Ключова дейност: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Договор no. 2017-1-HU01-KA203-035918

Брошура с допълнителна информация

Официлано лого на проект PROMINENCE

Основната цел на проект PROMINENCE  е насърчаване развитието на междукултурните компетентности и насърчаване на междукултурното образование и обучение чрез различни средства, в т.ч. включване на автентични културни преживявания в учебната програма и по този начин изграждане на умения, приложими към различни междукултурни ситуации, в това число:

1. Реформа на учебната програма, в която участват ученици и учители. Учебната програмa ще бъде разработена  в тясно сътрудничество с ученици, учителите и МСП.

2. Засилване на мобилността. Проектът осигурява първа интернационализация в домашни условия с помощта на он-лайн платформата PROMINENCE и обучение в трите интензивни курса в различни европейски културни контексти. Целта е да се повиши мотивацията на преподаватели и студенти от участващи висши учебни заведения във възможности за мобилност по такъв начин, че да има средно 10% увеличение на краткосрочните обмени на персонал и студенти след приключване на проекта.

3. Подобряване на работоспособността на завършилите висши учебни заведения и поддържане и обновяване на квалифицирана работна сила. Целта на проекта е да се подобрят кръстосаните компетенции не само сред студентите и преподавателите във висшето образование, но и служителите на МСП в партньорските региони / държави. Въз основа на принципа на отворен достъп платформата PROMINENCE е достъпна за използване от заинтересовани МСП при обучение на своите служители. Електронният наръчник ще помогне при използването на платформата. Интензивните програми, организирани в три различни страни, ще се съсредоточат върху три различни тематични теми а) Езици и културно многообразие б) Управление и лидерство в различни култури и в) Практикуване на културно и емоционално разузнаване в различни култури.

4. Засилване на глобалното измерение като учебна програма, интензивни програми и онлайн платформа са от полза не само за студенти от европейска степен, но и за тези, идващи извън Европа.

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Координатор

531

0882 164787

miraivanova@ue-varna.bg

Гергана Нанева

Гергана Нанева

Гергана Нанева

Счетоводител

231

0882164788

0884699208