Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Аграрен бизнес
ОКС "магистър"
Бизнес консултиране
Аграрен бизнес
Екоикономика