Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Аграрен бизнес
Екологичен бизнес и регионална сигурност
Екоикономика
ОКС "магистър"
Аграрен бизнес
Бизнес консултиране