Икономически университет – Варна

Център за финансови изследвания и развитие

Научната инфраструктура и ЦФИР

Центърът за финансови изследвания и развитие е част от структурата на Научноизследователския институт на ИУ – Варна. Той има за цел да мотивира, подпомага, координира и поощрява научноизследователската, приложно-изследователската, развойна и образователна дейност в областта на финансите. В неговата дейност активно участват изявени преподаватели и специалисти по финанси от и извън ИУ – Варна. В обхвата на неговите компетенции е да работи с всички организации и институции в страна и чужбина, търсещи решения на свои икономически проблеми.

С какво можем да сме полезни?

Някои от основните задачи на ЦФИР са:

  1. Реализира изследователски и развойни проекти, финансирани от европейски и национални програми.
  2. Изготвя обосновки, планове, програми и пазарни проучвания, свързани с финансовата дейност на държавата, местната власт и бизнеса.
  3. Препоръчва и предоставя специалисти за подбор на кадри, одобряване на обществени поръчки, внедряване на стандарти, оптимизиране на вътрешнофирмени правила и процедури, изготвяне на експертизи и др.
  4. Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други дискусионни форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит.
  5. Разработва методически и методологически материали за учебни курсове по финанси, които представляват интерес за университета и практиката.
  6. Провежда курсове за обучение на финансови анализатори, агенти, брокери и др.
  7. Създава условия за научно израстване на студенти и докторанти и др.

Експертен съвет

Председател
доц. д-р Стоян Киров

Членове:
1. проф. д-р Стефан Вачков
2. доц. д-р Димитър Рафаилов
3. гл. ас. д-р Атанас Камеларов
4. гл. ас. д-р Недялко Вълканов

Контакти


доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Стоян Киров

Ръководител на ЦФИР

532

0882 164674

kirov@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна
Център за финансови изследвания и развитие
бул. Княз Борис I №77
ет. 5, каб. 532
9002 Варна
Email: cfrd@ue-varna.bg