Икономически университет – Варна

XX Национален конкурс "Млад икономист – 2024 г.: Гласът на младите за силна икономика"

XX Национален конкурс "Млад икономист – 2024 г.: Гласът на младите за силна икономика"
на тема "Дигитални умения и изкустевен интелект"

В настоящата година Националният конкурс „Млад икономист“ ще отбележи ползотворни двадесет години от учредяването му като форум на младежко творчество по проблемите на икономическото и социалноикономическо развитие на България.

Целта на Националния конкурс е да стимулира младите хора да участват със собствени разработки и да споделят своите идеи и виждания относно изграждането на дигиталните умения чрез обучение и образование, с оглед на бързото развитие на цифровизацията на икономиката, включително с отчитане на нарастващата роля на изкуствения интелект.

Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи.

За участие в Националния конкурс се изисква в срок до 31 май 2024г. да се представи есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участници конкретна тема за изграждане на дигитални умения , както и за прилагането на изкуствения интелект на основата на интелигентни автоматизирани системи.

С авторска разработка на есе, концепция, включително авторова идея и предприемачески проект в Конкурса могат да участват както самостоятелно отделни кандидати (обем на текста не по-малко от 15 стандартни страници), така също и колектив от двама до трима участника като съавтори ( обем на текста не по-малко от 25 стандартни страници).

Участниците предават разработките си едновременно по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg и по поща в два екземпляра на хартиен носител на адреса на Съюза на икономистите в България: София 1000, ул. Г. С. Раковски №108.

  • Краен срок за представяне на разработките - 31 май 2024 г.
  • Тържественото връчване на наградите на победителите в конкурса ще се състои честването на Деня на икономиста - 14 юни 2024 г.

Организационният комитет на конкурса "Млад икономист – 2024 г.", пожелава на всички участници - ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови идеи и решения за развитие на българската икономика в условията на прехода към ерата на дигитализацията и свързаните с това предизвикателства на разширяване на приложението на изкуствения интелект.

Допълнителна информация може да видите в следните линкове:

19 мар 2024Подобни