Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция по Макроикономика към катедра "Обща икономическа теория"

Студентска научна сесия
секция Макроикономика

22 април 2024 г., 14:00 ч., зала 320

Ежегодно в Икономически университет – Варна се провежда Студентска научна конференция, на която студентите от различни специалности ОКС“ Бакалавър“ представят своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.

Работни езици са български, английски и руски.

Първият етап е на ниво катедра, а вторият - в рамките на Университета.

Регламент за участие в първия етап:

Темата на конференцията по Макроикономика е "Предизвикателства и възможности пред националната икономика"

Всеки студент (самостоятелно или в екип до 2 души) може да участва в конференцията като подготви доклад, който отговаря на следните изисквания:

1) Темата и съдържанието на доклада да се вписват в темата на конференцията и да имат макроикономическа насоченост.

2) Всеки доклад (темата на доклада, съдържанието и т.н.) да бъде предварително съгласуван и одобрен от ръководител на упражнения или лектор, което се удостоверява с подпис на първа (заглавна) страница.

3) Всеки доклад ще бъде тестван за плагиатство чрез „Advego Plagiatus”или друга система. Доклади с коефициент под 50% „уникалност“ няма да бъдат допускани за участие.

4) Студентите трябва да спазват следните изисквания, относно оформлението на докладите:

 • Paper size: A4
 • Margins: top – 3 cm; bottom – 2 cm; left – 3,5 cm; right – 2 cm
 • Заглавие – Times New Roman, 14 pt., Bold, Centered, главни букви;
 • Основен текст – Times New Roman, 12 pt.; междуредие – 1,5; двустранно подравняване;
 • Цитиране: под черта (1…n)
 • Номериране на страниците: долу, центрирано

5) Обемът на доклада трябва да бъде от 6 до 8 страници (съгласно правилата за оформление).

6) Докладът трябва да съдържа три имена, факултетен номер, специалност и e-mail за обратна връзка с авторите.

Крайният срок за предаване на докладите е 16 април 2024 г. (вторник), като студентите трябва да изпратят готовите доклади (на електронен и хартиен носител) на асистентите, които водят семинарни занятия на тяхната група. От всички предадени доклади, жури ще подбере 10 - 12 студентски разработки, които ще бъдат представени на конференцията.

Презентацията на доклада не трябва да надхвърля 8 минути. Всеки участник или екип може да разработи представяне по своя преценка. В началото на научната сесия се оповестява редът на представяне на разработките. Журито оценява представените разработки и излъчва победители на първо, второ и трето място.

Състав на журито за научна сесия 2024 г.:

 • гл. ас. д-р Татяна Иванова – председател
 • гл. ас. д-р Силвия Господинова
 • гл. ас. д-р Александър Тодоров
 • гл. ас. д-р Свилена Михайлова
 • гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

Критерии за оценяване на разработките:

 • актуалност на проблематиката;
 • способност да се обобщават разнообразни източници на информация;
 • умения в приложение на специфични изследователски методи;
 • иновативност и творчество на обобщения и анализи,
 • атрактивност на представянето.

Класираният на 1-во място студент (или екип) получава максималните 50 точки на изпита по Макроикономика и представя своя доклад на Студентската научна конференция на ИУ – Варна.

Авторите на докладите, класирали се на второ и трето място, получават максимални точки за текущ контрол.

Всички студенти участвали с доклади в Студентската научна сесия, получават сертификати за участие, независимо от класирането.

02 апр 2024Подобни