Икономически университет – Варна

Предстоящи покани за набиране на проектни предложения по програма HORIZON EUROPE

През месец януари 2022 г. Европейската Комисия предстои да отвори следните нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа":

DEVELOPING AND PILOTING TRAINING ON THE PRACTICE OF OPEN AND RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION
 • Наименование на поканата: European Research Area
 • Идентификатор: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44
 • Отваряне на поканата: 19.01.2022 г. 
 • Краен срок за кандидатстване: 20.04.2022 г. 
 • Цел на поканата:  За да се гарантира съвършенството на научните изследвания и иновациите в ЕС, изследователската работна сила трябва да засили уменията, свързани с почтеността, избягването на различни форми на пристрастия, включително пристрастия към пола, недискриминация и включване, стабилност и възпроизводимост на данните, разпространение и използване на резултатите и интердисциплинарни изследвания.

CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF SKILLS MATCHED TO NEEDS
 • Наименование на поканата: A sustainable future for Europe
 • Идентификатор: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01
 • Отваряне на поканата: 20.01.2022 г. 
 • Краен срок за кандидатстване: 20.04.2022 г. 
 • Цел на поканата:  За да се намалят пропуските в уменията и да се идентифицират и намалят проблемните форми на несъответствия между уменията и работните места, са необходими иновативни изследователски дейности, които се фокусират върху разбирането им както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето. Такива дейности трябва да разглеждат ролите, които играят лицата, публичните и частните работодатели, институциите за развитие на умения и политическите рамки.

INTEGRATION OF SOCIAL INNOVATION ACTORS IN INNOVATION ECOSYSTEMS
 • Наименование на поканата: Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1)
 • Идентификатор: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02
 • Отваряне на поканата: 11.01.2022 г. 
 • Краен срок за кандидатстване: 26.04.2022 г. 
 • Цел на поканата:  Да се повиши осведомеността и да се улесни достъпа на социалните предприемачи до ресурсите на иновационните екосистеми.

EXPANDING ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS
 • Наименование на поканата: Elevating the scalability potential of European business (2022.1)
 • Идентификатор: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01
 • Отваряне на поканата: 25.01.2022 г. 
 • Краен срок за кандидатстване: 10.05.2022 г. 
 • Цел на поканата:  Разширяващите се предприемачески екосистеми следва да повишат предприемаческите умения на младите хора в „скромни“ и „умерени“ иновационни екосистеми, като подкрепят предприемаческото образование чрез програми, разработени в тясно сътрудничество с частния сектор и бизнес акселератори.

Допълнителна информация относно финансиране, обхват и дейности по всяка покана на български език можете да видите на страницата на сектор "Управление на проекти".

02 дек 2021Подобни