Икономически университет – Варна

Покана за участие в конкурс "Роботизирани системи, изкуствен интелект и нови технологии“ на Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България“ обявява второ издание на конкурса „Наука с бъдеще“ с фокус в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Конкурсът е част от програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ и е със следните основни параметри:

 • Цел на конкурса: Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с приложна насоченост в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.
 • Важно условие!: Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.
 • Краен срок за кандидатстване: 15 април 2021 г.
 • Допустими кандидати: български граждани на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата.
 • Партньорство: допустимо, но не е задължително.
 • Финансиране: от 5 000 лв. до 15 000 лв.
 • Съфинансиране: не е задължително, но е препоръчително.
 • Допустими разходи:
  • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, консумативи, разходи за изследвания, разработване и тестване на прототипи, придобиване на програмни продукти, пряко свързани с основната дейност на проекта/научната разработка, облачни услуги, лицензи, разходи за квалификационни курсове, регистриране на нов продукт/услуга/търговска марка/фирма и др. пряко свързани с основната дейност по проекта (70%).
  • Административни разходи: Организационни и други дейности по управлението на проекта – разходи за труд, покриване на режийни разходи, счетоводни услуги, банкови такси и др. (30%).
 • Продължителност: 18 месеца, одобрените проекти ще се одобрят на 31.05.2021 г.
 • Фондация "Америка за България" търси проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на роботизираните и интелигентни системи, изкуствения интелект и свързаните устройства, включително такива, базирани на нови технологии, като:
  • големи данни (big data)
  • квантови изчисления (quantum computing)
  • блокчейн технологии
  • криптография
  • киберсигурност
  • интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, включително интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели
  • smart home и smart city системи
  • умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания
  • умни решения за селското стопанство.
  • Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.
 • Допустим брой проектни предложения на една организация: няма ограничения.
 • Допълнителна информация на официалния сайт на фондация "Америка за България": https://us4bg.org/bg/rfp-bet-robotics/

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по конкурса.

22 мар 2021Подобни