Икономически университет – Варна

Покана от Фонд "Научни изследвания" за участие с проектни предложения в конкурс по програма CHANSE

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие с проектни предложения в конкурс „Трансформации: Социална и културна динамика в дигиталната ера“ (Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age) по програма CHANSE.

В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Програма CHANSE (Сътрудничество на хуманитарните и социалните науки в Европа) обединява 27 финансиращи организации от 24 европейски държави под формата на консорциум, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на обществените и хуманитарните науки.

Основна цел на конкурса по програма CHANSE е да подкрепи нови и иновативни изследвания за работата, значението и последиците от трансформации и иновации в настоящата дигитална епоха, разглеждани през обектива на социалната и културна динамика. Всяко предложение трябва да демонстрира силно европейско измерение (т.е. проучване на промените протичащи / засягащи Европа като цяло или на ниво европейска държава, град, общност и т.н.).

Подтеми на конкурса: Тема 1„Културни трансформации в дигиталната ера“; Тема 2 „Дигитализация и социална трансформация“. Проектното предложение може да попада в тема 1, тема 2 или едновременно в двете теми.

Допустими кандидати: Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне четири държави, допустими за участие в програмата: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Унгария, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Англия.

Срок за кандидатстване в предварителен етап (фаза I): 7 май 2021 г.

Оценяването на проекти по поканата е разделено на две фази: I) Фаза за подаване и подбор на общи проектни предложения - предоставят се общите идеи за съвместен изследователски проект от определяне на обхвата, описание на методологията и посочване на искан бюджет за проекта.  II) Фаза подаване и подбор на пълното (подробно) проектно предложение – пълни предложения се подават само от екипи по проекти, които са поканени да го направят след оценката на общите проектни предложения.

Продължителност на проекта: между 24 и 36 месеца, с ориентировъчен старт октомври 2022 г.

Максимална сума за едно проектно предложение за България: 200 000 лв., като ФНИ предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие.

Допустими разходи: разходи за персонал, консумативи, пътни разходи, оборудване, подизпълнение и режийни разходи.

Начин на кандидатстване:  подаване от ръководител на научен колектив от България на национални формуляри към Фонд „Научни изследвания“ и подаване на проектно предложение на английски език от ръководител проект от името на всички партньори чрез централата Електронна система за подаване на предложения (EPSS).

Допълнителна информация на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1274 и на официалния сайт на програма CHANSE: https://chanse.org/call-for-proposals/

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по конкурса.

02 апр 2021



Подобни