Икономически университет – Варна

Обявена покана за нaбиране на проектни предложения по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Обявена е покана за нaбиране на проектни предложения по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, финансирана чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 с  програмен оператор Министерство на културата.
 
Срок за кандидатстване: 16.06.2021 г., 17:30 ч.
 
Целта на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е да подобри условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения. Програмата ще подкрепи:
  • Финансиране на проекти, позволяващи културните оператори да придобият необходимата материална и техническа база, като например оборудване, устройства, адаптиране на пространства, софтуер и др.
  • Адаптиране на пространства с цел изграждане на дигитални лаборатории и с цел провеждане на цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство.
Тематични области, които ще са подкрепени по подрезултата:
  • Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация.
  • Създаване на дигитални лаборатории при културни оператори.
  • Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
  • Проектните предложения могат да бъдат фокусирани върху една или повече от тематичните области на Резултата.
Размер на финансиране: мин. 150 000 евро., макс. 350 000 евро.
Съфинансиране: програмата финансира 100%.
Допустими разходи: разходи за управление на проекта (екип по проекта),  разходи за експерти и услуги,  разходи за текущ ремонт,  разходи за дълготрайни материални активи,  дълготрайни нематериални активи.
 
Срок за изпълнение на проекта: максимално 24 месеца, като дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.
 
Брой проектни предложения за една организация: едно.
Партньорство: желателно, но не задължително.
Допустими партньори: могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер. Физически лица не са допустими партньори.
 
Подаване на проектното предложение:чрез попълване на уеб базирания Формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020.
Край на процеса на оценяване: до осем месеца от крайната дата за подаване на проектни предложения.
Подписване на договорите за финансиране: до три месеца от решението за финансиране одобрените проектни предложения.
 
Проектните предложения трябва да  включват едновременно дейности по конвертиране в цифров формат за първи път на минимум 30 000 единици елементи на културно наследство (дигитализация) и реализация на минимум една дигитална изложба.
 
Настоящата покана не разрешава одобрените проекти да генерират приходи.
 
Допълнителна информация за програмата: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a
 
Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

19 апр 2021Подобни