Икономически университет – Варна

Обявена Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обяви Единадесета конкурсна сесия за кандидатстване на Национален иновационен фонд (НИФ) 2020 с проекти по схема "Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания".

Краен срок за кандидатстване до 17.09.2020 г., 17.30 ч. българско време.

Основната цел на НИФ е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на НИФ е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятия, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване на динамиката на иновационните процеси.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат научноизследователските и развойни проекти:

  • Информатика и ИКТ;
  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

Допустими кандидати: Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие-регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустими партньори: Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице. ВАЖНО: Икономически университет – Варна е само допустим партньор по конкурсната сесия.

Финансиране: минимален размер на финансиране – няма ограничение;  максимална размер на финансиране – 500 000 лв.

Съфинансиране: от 10%  до 75%  в зависимост от типа помощ, в която попадат дейностите по проекта.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 18 месеца.

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на страницата на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?p=51148

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

25 авг 2020Подобни