Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици 2019

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

16 ноември 2019, Официално откриване 9:30 часа, Аула


Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе на 16-ти ноември 2019 г. в Икономически университет – Варна.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.

СЕКЦИИ

Катедра "Аграрна икономика" организира състезание "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж", част от националната университетска олимпиада за ученици. Участници в състезанието могат да бъдат ученици от Х, XI и ХII клас на средните училища от цялата страна. Състезанието се провежда в един етап на 16.11.2019 г. в Икономически университет - Варна. Желаещите да участват е необходимо да попълнят предварително следния регистрационен формуляр за участие.

Учениците се разпределят в няколко различни екипа, като разполагат с 75 минути, за да дадат решение на избран от тях казус. Те могат да избират между три различни варианта:

 1. Какво бихте променили в селските райони, ако разполагате с 1 000 000 лева?
 2. Каква иновативна идея бихте предложили за дистрибуция и реализация на избрани от екипа аграрни продукти?
 3. Какъв аграрен бизнес бихте стартирали ако разполагате с 100 000 лева?

Решенията се презентират в рамките на 10 минути пред Жури от преподаватели, представители на бизнеса и администрацията и студенти. Заелите призови места в състезанието се награждават с:

 1. Признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на ИУ-Варна
 2. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение в ОКС "бакалавър" (Заелите 1 място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър)
 3. Прием за обучение в на ИУ-Варна без конкурсен изпит в специалност от катедра "Аграрна икономика"
 4. Сертификат за участие
 5. Предметни награди

Регламент на секция "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж"

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на "умни" градове, в които тези проблеми остават в миналото?
За да отговорим на тези предизвикателства катедра "Икономика и управление на строителството" към Икономически университет - Варна организира Национално състезание "Градове на бъдещето", насочено към ученици от гимназиален етап на обучение от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

 1. Устойчиво (зелено) строителство
 2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 3. Реновиране и модернизиране на сгради
 4. Интегриран (устойчив) градски транспорт
 5. Екологични аспекти на градската среда

Състезанието е разделено в два кръга:

 • I Кръг - изпращане на разработките по електронен път на e-mail gradove_2019@abv.bg
 • II Кръг - презентация на одобрените проекти в Икономически университет – Варна – 16.11.2019 г.

Регламент на секция "Градове на бъдещето"

I. Изисквания към участниците.

 1. В олимпиадата могат да участват учениците от XI и XII клас на професионалните гимназии по икономика, туризъм както и ученици от специализирани паралелки по търговия, управление и предприемачество, счетоводство, финанси, туризъм или др. от средните общообразователни училища.
 2. До участие в олимпиадата се допускат участници, които са заявили предварително своето участие чрез попълване и изпращане на електронна заявка за участие до катедра "ОИТ" към ИУ-Варна.
 3. Заявката може да бъде групова или индивидуална и включва: трите имена на участника (участниците), клас на обучение, училище, населено място и електронен адрес за кореспонденция.
 4. Крайният срок за подаване на заявки за участие (в електронна или друга форма) е 10.11.2019 г.

II. Формат и оценяване.

 1. Олимпиадата се състои в отговори на тестови въпроси и решаване на задачи, зададени в затворен тип (посочване на верен отговор от изброени алтернативи).
 2. Въпросите и задачите покриват учебното съдържание по Микроикономика и Макроикономика, съгласно учебните планове и учебните програми за професионална подготовка на МОН.
 3. Олимпиадата се провежда при спазване на следните условия:

  - Участието в олимпиадата е индивидуално и самостоятелно.
  - Всеки участник трябва да реши 40 тестови въпроса и 5 задачи с отговори в затворена форма.
  - Участниците разполагат с 80 мин. за отговор на тестовите въпроси и 40 мин. за решаване на задачите.
  - Допуска се използването на електронни калкулатори.

 4. Оценяването на демонстрираните от участниците знания и възможността за тяхното прилагане се извършва чрез точкова система при следния регламент:

  - Проверката на тестовете и задачите се извършва автоматично и изцяло от компютърната система на тестовия център на ИУ-Варна.
  - Всеки верен отговор на тестови въпроси носи на участника 2 точки.
  - Всяка вярно решена задача се оценява с 4 точки.
  - За грешни отговори не се отнемат или присъждат наказателни точки.
  - Максималният възможен резултат е 100 точки.

III. Класиране на участниците.

Класирането на участниците се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат, измерен в точки. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.

IV. Награди.

 1. Участници в олимпиадата получават награди, в зависимост от постигнатите от тях точкови резултати и крайното им класиране.
 2. Участниците, класирани на първите три места получават материална награда и грамота за участие.
 3. Лауреатите на олимпиадата могат да бъдат приети за обучение в ОКС "бакалавър" на ИУ – Варна на база постигнатия от тях резултат чрез преобразуване на точковия резултат в оценка за кандидатстване в ИУ - Варна съгласно чл.8(4) от Правилата за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания в ИУ - Варна.
 4. При постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки, заелите първо място се освобождават от семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър.
 5. Участниците, некласирани на призови места и/или с резултат по-малък от 50 точки получават сертификат за участие.

За регистрация и записвания: https://forms.gle/c6AWk2pjNFkSmrvp7

За контакти:
доц. д-р К. Колев (e-mail: kolev@ue-varna.bg)
Даниела Йорданова (e-mail: katedra_oit@ue-varna.bg)

Етап 1: Участниците работят индивидуално и представят есе в обем до 3 печатни страници по една от следните теми:

 1. Бъдещето на маркетинга в България.
 2. Какъв трябва да бъде успешният маркетолог днес?
 3. Маркетингът в света около нас.

В срок до 01.11.2019 г. участниците изпращат разработките си на адрес  marketingdepartmentue@gmail.com заедно със следната информация:

 • Три имена на автора
 • Възраст
 • Училище, клас и паралелка (направление), в която се обучава
 • Информация за контакт – телефон и e-mail адрес

Разработките се преглеждат и оценяват от академично жури, като резултатите се обявяват не по-късно от 07.11.2019 г.

Етап 2: На 16.11.2019 г. участниците с резултат поне 35 т. от етап 1 се събират в ИУ-Варна. Провежда се опознавателна дискусия, след което се тегли жребий за разпределение на екипи. Председателят на журито поставя казус, по който участниците работят екипно. Екипите представят идеите и предложенията си пред академично жури. Финално класиране и награждаване на участниците се обявява в рамките на деня в ИУ – Варна.

Учениците - участници в конкурса, постигнали резултат поне 75 точки от двата етапа на състезанието, получават удостоверение по образец, което служи при кандидатстудентски прием в ИУ-Варна.

Лауреатите се приемат в Икономически университет – Варна в избрана от тях специалност държавна поръчка редовно обучение съгласно "Правилника за прием на студенти за учебната 2020/2021 г.".

Регламент на секция "Маркетинг"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на алгоритмизацията и програмирането на ученици от средните училища. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.
Олимпиадата в секция "Програмиране" преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2019 г. до 14.11.2019 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/
 2. Провеждане на олимпиадата: 16 ноември 2019 г., зали 50 и 51 в ИУ – Варна

Начален час: 10.00 ч. или 13.30 часа (за участниците в повече от една секция)

По време на олимпиадата участниците работят самостоятелно върху 5 задачи, публикувани в платформатаhttps://www.hackerrank.com/. Всеки състезател разполага с персонален компютър. Официални езици за програмиране на състезанието са Java, C# и С/С++. Резултатът на всеки участник се визуализира в онлайн платформата. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички участници, подготвени предварително от организационния комитет. За целия комплект от тестове е предвиден лимит от време, който не е известен на състезателите. За правилно се признава решение, което намира верен резултат за всички тестови примери в рамките на определения лимит от време.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция "Програмиране", както и примерни задачи  ще  откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Регламент на секция "Програмиране"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на интернет технологиите и създаването на уеб съдържание на ученици от средните училища. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция "Уеб дизайн" преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2019 г. до 14.11.2019 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/
 2. Провеждане на олимпиадата: 16 ноември 2019 г., зали 50 и 51 в ИУ – Варна

Начален час: 10.00 ч. или 13.30 часа (за участниците в повече от една секция)

По време на олимпиадата участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът може да се разработи с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites или друга. Трябва да съдържа поне 6 страници, една от които представя участника. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои се от: лого; наименование; слоган); меню на първо и второ ниво; странична лента; footer. Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на компонентите се дават по време на състезанието.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция "Уеб дизайн", както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Регламент на секция "Уеб дизайн"

Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища и по-конкретно решаване на задачи в средата на Microsoft Excel. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата в секция "Microsoft Excel" преминава през следните етапи:

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2019 г. до 14.11.2019 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/
 2. Провеждане на олимпиадата: 16 ноември 2019 г., зали 50 и 51 в ИУ – Варна

Начален час: 10.00 ч. или 13.30 часа (за участниците в повече от една секция)

Участниците работят самостоятелно върху предварително оформено от организаторите задание, което трябва да се реализира в средата на Microsoft Excel. Заданието ще бъде предоставено във вид на електронна таблица, в която състезателите ще трябва да изпълнят поставените задачи, свързани с използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (Pivot таблици), графики и др.

Време за работа: 180 минути.

Подробна информация за Секция "Microsoft Excel", както и примерни задачи  ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Регламент на секция "Microsoft Excel"

Формат и оценяване

 • Олимпиадата се провежда в един кръг в тестовия център на Икономически университет – Варна.
 • Всеки участник трябва да реши 40 затворени въпросa, (от които 20 въпроса от областта на правото, 20 от областта на социалните науки) и един казус.
 • Въпросите са от областта на правото и социалните науки и покриват изучаваното учебно съдържание от средното училище. Казусът е в областта на управлението.
 • Всеки верен отговор на затворените тестови въпроси носи по 2 точка, а на казуса 20 т.
 • За грешен отговор не се отнемат точки.
 • Максималният възможен резултат от цялото задание е 100 точки.
 • Времето за изпълнение е 60 минути за решаване на тестовите въпроси и 30 минути за решаване на казуса.

Класиране на участниците

Класирането на участниците се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.

Награди

Награждаването на участниците в секция "Правни, управленски и социални науки" ще се извърши в съответствие с общия регламент на Университетската национална ученическа олимпиада. Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Регламент на секция "Правни, управленски и социални науки"

Цели

Целите на националния ученически конкурс за есе са следните:

 1. Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища в областта на икономиката и търговията.
 2. Да се стимулира креативността на учениците в тази област.
 3. Да се насърчат новаторските търсения и решения на учениците в областта на съвременните форми на търговия, търговското предприемачество и създаването на собствен бизнес.
 4. Да се задълбочи сътрудничеството между средното и висшето училище, с цел постигане на плавен преход между тях.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

Конкурсът преминава през следните етапи:

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 18 октомври 2019 г. до 1 ноември 2019 г. Апликационната форма може да се попълни офлайн чрез изтегляне тук и да се изпрати на електронна поща с адрес iut@ue-varna.bg
Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни, която може да се изтеги тук.
2) Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 10 ноември 2019 г.
3) Оценяване на есетата от професионално жури (11-15 ноември 2019 г.)
4) Представяне на есетата в Икономически университет – Варна и обявяване на крайните резултати на 16 ноември 2019 г.

Примерни тематични направления за есетата:

 • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
 • Глобализацията и свободната търговия
 • Електронна и мобилна търговия
 • Моловете на XXI век
 • Аз – потребителят. Защита на безопасността и правата на потребителите
 • Моят бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.

Регламент на секция "Търговията в XXI век – настояще и бъдеще"

Олимпиадата преминава през следните етапи:

 1. I кръг (дистанционен)
  До 4 ноември 2019 г. (включително) желаещите да участват трябва да попълнят онлайн тест. За да получат достъп до теста, те трябва да се регистрират на адрес: https://bit.ly/2kvGVtY. На базата на резултатите от теста част от участниците се допускат до II кръг.
 2. Обявяване на резултатите от I кръг
  Резултатите се обявяват по електронната поща на всеки участник до 6 ноември 2019 г. На участниците се изпраща и програма за провеждане на II кръг на олимпиадата, в която се посочват графикът по часове и залите, в които ще се проведе тя.
 3. II кръг (присъствен)
  Решаване на финансови казуси и презентация пред жури – в деня на състезанието (16 ноември 2019 г.) в основната сграда на ИУ-Варна.
 4. Обявяване на резултатите от II кръг и награждаване

Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат в деня на състезанието (16 ноември 2019 г.) в основната сграда на ИУ-Варна. Класирането ще бъде извършено на база получен брой точки. Участниците, класирани на I, II и III място, могат да бъдат приети в Университета в избрана от тях специалност, както и да бъдат освободени от семестриална такса за определен период. Всички останали ученици, получили поне 50 точки на олимпиадата, се награждават с признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидат-студентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на ИУ-Варна.

Регламент на секция "Финанси"

Състезателна секция "БЕЛ и чужди езици" предоставя възможност за участие в Университетската ученическа олимпиада на ИУ-Варна в подсекция "Български език и литература". Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ-Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и да бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър. Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ-Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Събитието ще се проведе на 16 ноември 2019 г. в ИУ – Варна, като часът и датата ще бъдат допълнително уточнени.

Желаещите да участват се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 20.10.2019 г. до 05.11.2019 г. на имейл адрес: slav_ezici@ue-varna.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30.11.2019 г. на сайта на ИУ-Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Състезателна секция "Френски език" предоставя възможност за участие в Университетската ученическа олимпиада на ИУ-Варна в подсекция "Български език и литература". Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ-Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и да бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър. Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ-Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Събитието ще се проведе на 16 ноември 2019 г. в ИУ – Варна, като часът и датата ще бъдат допълнително уточнени.

Желаещите да участват се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 20.10.2019 г. до 05.11.2019 г. на имейл адрес: slav_ezici@ue-varna.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30.11.2019 г. на сайта на ИУ-Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Състезателна секция "Руски език" предоставя възможност за участие в Университетската ученическа олимпиада на ИУ-Варна в подсекция "Български език и литература". Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ-Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и да бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър. Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ-Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Събитието ще се проведе на 16 ноември 2019 г. в ИУ – Варна, като часът и датата ще бъдат допълнително уточнени.

Желаещите да участват се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 20.10.2019 г. до 05.11.2019 г. на имейл адрес: slav_ezici@ue-varna.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30.11.2019 г. на сайта на ИУ-Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "Немски език"

Състезателна секция "Немски език" предоставя възможност за участие в Университетската ученическа олимпиада на ИУ-Варна в подсекция "Български език и литература". Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ-Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и да бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър. Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ-Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Събитието ще се проведе на 16 ноември 2019 г. в ИУ – Варна, като часът и датата ще бъдат допълнително уточнени.

Желаещите да участват се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 20.10.2019 г. до 05.11.2019 г. на имейл адрес: slav_ezici@ue-varna.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30.11.2019 г. на сайта на ИУ-Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Състезателна секция "Английски език" предоставя възможност за участие в Университетската ученическа олимпиада на ИУ-Варна в подсекция "Български език и литература". Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ-Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и да бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър. Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ-Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Събитието ще се проведе на 16 ноември 2019 г. в ИУ – Варна, като часът и датата ще бъдат допълнително уточнени.

Желаещите да участват се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 20.10.2019 г. до 05.11.2019 г. на имейл адрес: slav_ezici@ue-varna.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30.11.2019 г. на сайта на ИУ-Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ-Варна в състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

При участие в кандидатстудентски прием, признаването на резултата за оценка при кандидатстване за прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна се извършва, както следва:

 1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00)
 2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25)
 3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50)
 4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75)
 5. При резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00)

Заелите призови места в състезанието, при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на: (1) две семестриални такси за класираните на първо място; (2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

За информация: 052 830 820

21 окт 2019Подобни