Икономически университет – Варна

Национален младежки конкурс "Аз за моята община: един проблем – едно решение"

Национален младежки конкурс

„Аз за моята община: един проблем – едно решение“

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България (www.namrb.org) по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление.

Целта му е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.

Конкурсът се провежда с активното съдействие на общините в Република България на доброволен принцип. Те могат да станат част от информационната кампания за конкурса, да стимулират младите хора в общината да участват активно, да поемат ангажимент за реализиране на класирано предложение, в случай, че е получено от жител на съответната община, да участват със свой принос за обогатяване на наградния фонд.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят.

Участието в конкурса е индивидуално или в екип.

Участието в конкурса е доброволно.

Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org

Предложенията за участие в конкурса се подават на български език.

Срок за получаване на предложенията: 30 юли 2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
  • да демонстрират умение за синтезирано представяне на проблема;
  • да представят убедително необходимостта от решаване на проблема;
  • да са проявили интерес съществува ли аналогичен проблем на друго място в страната и чужбина;
  • предложената идея да е практически приложима;
  • предложеното решение да е съвместимо с правомощията на местната власт;
  • предложеното решение да има ефект за  гражданите или да води до подобряване на средата за живот в населеното място;
  • да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на идеята;
  • да дава възможност за мултиплициране на решението.
ЖУРИ:

Двама представители на НСОРБ;

Представител на УНСС, катедра „Публична администрация“;

Представител на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Публична администрация“;

Представител на Института за пазарна икономика.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът се провежда в два етапа.

Всички постъпили предложения за участие ще бъдат разгледани от 5-членно жури.

Кандидатите, чиито предложения се отнасят до реални проблеми с обществен ефект и предвиждат реалистични идеи за тяхното решаване, ще получат менторска подкрепа от експерти от екипа на НСОРБ и членове на Постоянните комисии на Сдружението в съответната област за разработване на план за действие в изпълнение на проектната идея.

Проектните идеи и плана за тяхното изпълнение ще бъдат представени публично пред членовете на УС на НСОРБ.

КЛАСИРАНЕ:

В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъдат присъдени следните награди:

Първа награда – 2000 лв.

Втора награда – 1500 лв.

Трета награда – 1000 лв.

Поощрителна награда – 500 лв.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 12 октомври 2023 г. – Денят на българската община и местното самоуправление.

Всички 4 наградени проекта ще бъдат представени по време встъпителния форум на местната власт за мандат 2023 – 2027, организиран от НСОРБ на 11.12.2023 г.

Те ще получат възможност да бъдат реализирани на практика на територията на съответната община.

Победителят в конкурса ще бъде поканен за един от говорителите на встъпителния форум на новоизбраните кметове и председатели на общински съвети на 11.12.2023 г.

За допълнителна информация:

Ива Иванова – отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ
Email: i.ivanova@namrb.org

 

07 юни 2023Подобни