Икономически университет – Варна

Национален конкурс за присъждане на награди "Д-р Илко Ескенази" за право и икономика

Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"
Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

обявява

Шестнадесети годишен конкурс
за присъждане на

Награда "Д-р Илко Ескенази"


 1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС.
 2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Конкурентно право на ЕС.
 • Данъчно право на ЕС.
 • Правен режим на данните в ЕС.

За икономисти:

 • Кохезионна политика на ЕС.
 • Селскостопанска политика на ЕС.
 • "Зеленият пакет" – анализ на възможното развитие и отражение за България.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 1. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2020 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности вкл.тези от специалността европеистика .
 2. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .
 3. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 4. Връчването на наградите ще се извърши на 20 май 2020 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2018 г.

Необходими документи:

 1. Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията)
 2. Автобиография
 3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 25 до 29 април 2020 г. (понеделник-петък), от 14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 29 април 2020 г.)
 • Място на подаване: Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий", София 1504, ул. "Васил Априлов" № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org
За допълнителна информация
Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”
София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02) 943 00 01, www.cmfnd.org

03 фев 2020Подобни