Икономически университет – Варна

Международна научна конференция „Търговия 5.0 – дигитализация и/или хуманизация“ в Икономически университет – Варна

Международна научна конференция на тема „Търговия 5.0 – дигитализация и/или хуманизация“ се проведе на 13 октомври 2023 г. в Икономически университет – Варна в хибриден вариант – в зала 1 и дистанционно чрез интернет връзка. Концепцията за Общество 5.0, първоначално създадена в Япония, събира идеите за пълна трансформация на начина на живот, вкл. на търговията, в условията на размиване на границата между дигиталното и физическото пространство. Общество 5.0 има за цел да постави човека в центъра на иновациите, като използва резултатите от дигитализацията и изкуственият интелект за подобряване на качеството на живот, социалната отговорност и устойчивото развитие.

В научната конференция участваха близо 100 преподаватели и студенти от страната и чужбина: Университет за национално и световно стопанство – София, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Нов български университет – София, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, University of Miskolc в Унгария; представители на бизнеса: Българска Е-комърс Асоциация, „СИС Технология“ АД, „Енерго-Про Варна“ ЕАД; български и чуждестранни докторанти (Виетнам); студенти от специалности „Икономика и търговия“ и „Омниканален търговски бизнес“.

Пленарни доклади изнесоха проф. д-р Данчо Данчев –„Концептуална рамка на стратегията за потребителски преживявания в ритейлинга“, и г-жа Жанет Найденова – председател на Българска Е-комeрс асоциация (Bulgarian E-commerce Association) – „Развитие на електронните продажби“. На международната научна конференция бяха представени 42 доклада в 6 тематични направления: Икономически теории и практики в търговията; Пазари и конкурентоспособност; Мениджмънт, маркетинг, логистика и човешки ресурси в търговията; Предприемачество и финанси в търговията; Иновации, дигитализация и омниканална търговия; Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия.

Научният форум бе посветен на честването на 75-ата годишнина от началото на обучението по специалност „Икономика и търговия“ (1948 г.) и 70-ата годишнина от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953 г.) при Икономически университет – Варна. Доклад за историята и развитието на специалността и катедрата на тема „Търговско знание и образование“ изнесе доц. д-р Михал Стоянов – ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“.

Конференцията беше посветена и на паметта на проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, напуснала ни изненадващо на 12 октомври 2023 г. Проф. Сълова е най-дългогодишният ръководител на катедрата, първата жена професор в Икономически университет – Варна, със значим принос в теорията за търговията. Под нейно ръководство са защитили дисертации за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 17 докторанти от страната и чужбина. През 75-годишната история на специалност „Икономика и търговия“ в нея успешно са се дипломирали 9172 икономисти. Интересът към специалността се потвърждава и от приема за учебната 2023/2024 г., когато в редовна форма на обучение са приети 54-ма студенти от посочили я повече от 80 кандидат-студенти като първи свой избор, и 28 студенти в дистанционна платена форма обучение, при конкуренция между 19 бакалавърски специалности в направление „Икономика“ в Икономически университет – Варна.

Днес в катедрата работят 8 преподаватели (на основен трудов договор):  доц. д-р Михал Стоянов – ръководител на катедрата, доц. д -р Виолета Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, гл. ас. д-р Виолета Петева, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова и ас. Десислава Кирова. Катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ има над 1 300 последователи в социалната мрежа Facebook и над 100 последователи в Instagram.

Научната конференция беше финансираня по проект НПК 329/2023 г. със средства от целева субсидия на държавния бюджет за подпомагане на научноизследователската дейност във висшите училища.

16 окт 2023Подобни