Икономически университет – Варна

Изпит за одитори в Сметната палата

Сметната палата предоставя нови възможности за желаещите да станат одитори и насрочва изпит – безплатен и отворен на всички, които искат да се развиват професионално във Върховната одитна институция. Срокът за подаване на документите за явяване на изпита е 28 юни, а самият изпит ще се проведе на 13 юли 2024 г. Той има четири форми и кандидатите могат да изберат на коя от тях  да се явят – „Финансов одит“, „Одит за съответствие“, „Одит на изпълнение“ или „Специфични одити“.

Успешно издържалите изпита за одитори на Сметната палата ще получат удостоверение, което им дава възможност да кандидатстват след това в конкурсите за одиторски длъжности в институцията, по-високи от длъжността „стажант-одитор“. 

Това е напълно нова възможност за кариерно развитие, която дава Сметната палата. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата, за одитор в Сметната палата се назначава лице, което е преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата или притежава сертификат за одитор.

Сметната палата предлага и безплатни обучения за кандидатите да се явят на изпита за одитори.

Всички подробности за изпита могат да бъдат намерени на интернет страницата на Сметната палата на следния линк:
https://www.bulnao.government.bg/bg/za-nas/profesionalno-razvitie/izpiti-za-oditori-v-smetnata-palata/

21 юни 2024Подобни