Икономически университет – Варна

ИУ – Варна ще разработва дигитални компетентностни модели за обезпечаване на електронното правосъдие в партньорство с варненския Апелативен съд

Ръководствата на Икономически университет – Варна и варненския Апелативен съд на 1.12.2021 г. сключиха допълнително споразумение към Договора за сътрудничество между двете институции от 2019 г. Подписи под документа положиха ректорът на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров и председателят и административен ръководител на съда д-р Ванухи Аракелян. Инициативата беше представена като проект по време на кръглата маса „Предизвикателството "Е-правосъдие" пред органите на съдебната власт”.

Споразумението има за цел разработване на дигитални компетентностни модели за IT-специалистите и служителите в съдебната администрация. За постигането й Апелативният съд ще бъде използван като пилотен съд за провеждане на теренно проучване.

Процесите на дигитализация и въвеждане на електронно правосъдие непрекъснато променят средата, в която служителите (и магистратите) работят. Това предполага те да придобиват нови и да усъвършенстват своите знания и умения, както и да адаптират поведението си към промените в средата. Същевременно дейността в съдебната система има специфични особености, които трябва да се отчитат в процесите на дигитална трансформация. Този проект включва разработване на два вида компетентностни модели за системни администратори и за служители в съдебната администрация.

Предстои да бъдат описани знанията, уменията и дейностите на системните администратори. Освен компетенции в информационните технологии, администрирането на инфраструктурна и мрежова свързаност, прилагането на политиките за сигурност, те ще демонстрират и познаването на цялостната работа на съда, деловодните и информационните системи, функционирането и управлението на общата и специализираната съдебна администрация. Останалите съдебни служители също ще участват в проучването. Предвиждат се съвместни научни форуми за представяне на дигиталните компетентностни модели. Постигнатите резултати ще бъдат подложени на анализ с перспектива бъдещо внедряване в органите на съдебната власт и при необходимост – провеждане на допълнителни обучения за повишаване на квалификацията на съдебната администрация.

Университетът и съдът планират да разширят участието на студенти в съвместните дейности с цел повишаване на правните им познания и култура.

Двете институции осъзнават взаимния интерес от целенасоченото сътрудничество и публичното представяне на дейностите и постиженията им.

Преди две години – на 5 декември 2019 г., Икономически университет – Варна и варненският Апелативен съд подписаха Договор за стратегическо партньорство за съвместни прояви и инициативи. Партньорството е в резултат на взаимодействието между катедра „Правни науки“ и съда. Съдиите участват активно в образователния процес на ИУ – Варна с публични лекции и преподавателска дейност, в това число в специалност „Съдебна администрация“.

01 дек 2021Подобни