Икономически университет – Варна

Монографична книга за историята на ИУ – Варна на проф. д.и.н. Иван Русев

Излезе монографичната книга на проф. д.и.н. Иван Русев „Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето икономическо образование в България“. Тя е отпечатана в университетското издателство „Наука и икономика“ и е посветена на 100-годшинината от основаването на Икономически университет – Варна

Книгата представя историята на Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945 г.) в контекста на стопанското и културното развитие на страната (в частност на гр. Варна) в края на XIX и началото на XX в. В монографията са проследени предпоставките и условията за възникването на висшето икономическо образование в Европа и в България, първите опити в тази насока във Варна, свързаните с това институции и дейци, действията по създаването на Варненското Висше търговско училище, известно още като "Търговската академия", неговото развитие през годините, статут и структура, финансиране, учебна дейност, студенти, преподаватели, библиотечен и сграден фонд. В заключителната част на книгата са предложени някои обобщения относно постиженията и проблемите на Висшето търговско училище – Варна и неговото място в образователното и общественото пространство на междувоенна България. Изследването е осъществено на базата на архивни документи от Централен държавен архив – София и Държавен архив – Варна, на мемоари и сведения от периодичния печат от епохата, на обемна научна литература.

Историята на Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) е историята на възникването и утвърждаването на сериозни академични традиции не само спрямо стандартите на българското, но и тези на европейското модерно висше образование. Тяхното отстояване и надграждане във времето ще се превърне в основно предизвикателство за следващите поколения преподаватели и студенти на учебното заведение – предизвикателство, което остава открито и днес.

Иван Русев е професор по история на България (стопанска история) в Икономически университет – Варна. Титуляр е на учебните дисциплини: „История на икономиката“ (стопанска история), „Европеистика“, „Глобализация“ за всички специалности в университета. Той е доктор на историческите науки след успешно защитена дисертация на тема: „Търговската модерност на Българското възраждане” в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН (2012 г.), доктор по история след успешно защитена дисертация в Института за исторически изследвания – БАН (1996 г.). Автор е на 9 монографии, на над 130 научни статии на български, френски, английски и немски език в сборници и периодики в България, Франция, Румъния, Турция и Полша, на 13 учебника за ВУЗ, съставител на научни сборници и др.

18 май 2020Подобни