Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна стартира изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"

Със заповед на Ректора № РД 14-117/01.08.2022 г. Икономически университет – Варна обявява стартиране изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2".

Националната програма цели привличане и подкрепа кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030: привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство. Средствата за изпълнение на националната програма се осигуряват от бюджета на Министерство на образованието и науката.

Допустими кандидати са подробно описани в текста на одобрената програма (РМС №205/07.04.2022 г.).

Национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"

02 авг 2022Подобни