Икономически университет – Варна

Фокус група по научноизследователски проект № КП-06-Н55/1 "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика, финансиран от ФНИ

На 01.12.2022 г. в Икономически университет – Варна се проведе фокус група, част от осъществяваните активности по съвместен проект, финансиран от Фонд научни изследвания на тема „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“.

Научноизследователският проект е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2021 г." на Фонд "Научни изследвания" и е с период на изпълнение 15.11.2021 г. - 15.11.2024 г. Осъществява се съвместно от 13 учени от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (водеща организация), Икономически университет – Варна и Университет за национално и световно стопанство – София.

Фокус групата беше организирана от екипа по проекта от страна на ИУ – Варна и модерирана от доц. д-р Мария Станимирова (водещ експерт). Он-лайн участие взеха научните екипи от партниращите университети, като доц д-р Марина Николова (ръководител на проекта) запозна участниците с целите на проекта и планираните основни дейности.

Участници във фокус групата бяха представители на публичната администрация, бизнеса и НПО: г-н Юри Зарев, ръководител на ТОО – Варна на Националната служба за съвети в земеделието, г-н Георги Тронков, кмет на община Вълчи дол, г-жа Тодорка Димитрова – директор на Агенцията за икономическо развитие – Варна, г-н Йордан Георгиев – директор на областна дирекция на ДФЗ – Варна, г-н Иван Парушев от „БГ Туинс“, г-н Георги Стоянов от „Велес Агро БГ“  ЕООД , г-н Георги Петров от "Транс - Сис" ЕООД, г-н Галин Георгиев – земеделски производител и г-н Ивайло Душев – управител на „Еврика 3“ ЕООД и собственик на вилни къщички „Синьо лято“.

 • Част от акцентите в дискусията бяха:
  • В какви направления можем да развиваме сътрудничеството между бизнеса, НПО и  администрацията в селските райони?
  • В каква посока да насочим усилията си, за да помогнем за стратегическото развитие на селските територии и къде е мястото на научните среди в процеса на трансформиране?    
 • Част от обобщените изводите са, че:
  • Независимо от положителната оценка на възможностите за европейско подпомагане на бизнеса и селските територии по линия на различните програми, административни процедури по изпълнение на проектите са все още дълги и сложни.
  • Всички представители на бизнеса оценяват усилията и подкрепата, която получават от публичната администрация. Възможности търсят по посока на по-добро сътрудничество с другите представители на бизнеса по хоризонтала и вертикала.
  • Представителите на научните среди имат много мощен неоползотворен потенциал да бъдат проводник на иновативни идеи сред бизнеса и свързващо звено в изграждането на устойчиви отношения с администрацията. 
  • Ако всички групи работят заедно, може да се постигне по-добро развитие на селските територии.

Благодарим на участниците във фокус групата, както и на екипа по проекта за доверието!

05 дек 2022Подобни