Икономически университет – Варна

ФНИ 2021 г. "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика"

Научноизследователският проект на тема "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика" с административен договор № КП-06-Н55/1 е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2021 г." на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ).

Период на изпълнение на проекта: 15.11.2021 г. - 15.11.2024 г. 

Базовата научна организация е Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов.

Продължителността на проекта е 36 месеца с общ бюджет 170 000 лв. и изследователски екип от 13 учени от СА „Д. Ценов“, ИУ-Варна и УНСС - София.

Основната цел на проекта е проучване на теоретико методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури и разработване на концептуален модел за устойчиво развитие на територията. На тази основа чрез сравнителен анализ на състоянието на българските райони на планиране ще се изведат насоки и приоритети за устойчиво развитие, които биха могли да бъдат приложени в стратегиите за местно развитие.

Систематизация на теоретико-методологическите основи и институционалните аспекти при управлението и развитието на селските територии в Р България  


Научно взаимодействие със заинтересовани страни и натрупване на информация


Анализ и оценка на формите за външни въздействия върху развитието на селските територии в България


Анализ на ефективността на външните влияния върху развитието на селските територии


Разработване на модели за управление и развитие на селските територии

 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов с екип:

 • Доц. д-р Марина Николова – ръководител катедра „Аграрна икономика“, водещ експерт и лице за контакт за базовата организация, ръководител на научния колектив по проекта;
 • Доц. д-р Маруся Линкова  - експерт;
 • Гл. ас. д-р Радка Ненова - експерт;
 • Гл. ас. д-р Елица Лазарова - експерт;
 • Гл. ас. д-р Павлин Павлов - експерт;
 • Д-р Валери Велковски – постдокторант;
 • Михаела Тодорова – редовен докторант;
 • Любослав Иванов – задочен докторант;
 • Проф. д-р Гена Велковска – външен привлечен експерт за базовата организация;

Университет за национално и световно стопанство - София с екип:

 • Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова - катедра „Икономика на природните ресурси“, водещ експерт;
 • Доц. д-р Зорница Стоянова - катедра „Икономика на природните ресурси“, експерт;

Екип за организация и управление, координати за контакт


Станислава Захариева

Станислава Захариева

Станислава Захариева

Счетоводител

231

0882164819

szaharieva@ue-varna.bg