Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Доника Стоянова

х. ас. д-р Доника Стоянова

х. ас. д-р Доника Стоянова

donika.stoyanova@ue-varna.bg

Въведение в информатиката
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2017
"Диалог" : Електронно списание, СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2017, 3, 37 - 54.
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 60, 2016, 1, с. 96-109.
Доклад 2015
Сборник с доклади от кръгла маса Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, с. 314-319.
Доклад 2013
Сборник с доклади от XII научна конференция с международно участие Стоковедната наука – традиции и актуалност, ИУ-Варна, 2013, с. 97-103.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес, Издателство Ико консулт, 2013, с.338-341.
Доклад 2013
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2013, с. 126-133.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : Сб. докл. : 2011. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 230 - 239.
Преглед на всички публикации