Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 404: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 404: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

15 май 2020, кабинет 404: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Дистрибуционна логистика Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 523 У Маркетинг 38
11:15 13:00 523 У Маркетинг 37
Четвъртък
15:15 17:00 434 У Маркетинг 36
Петък
10:15 13:00 2-220 Л Дистрибуционна логистика 21
Вид Година Публикация
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, София : Лесотехнически университет, Год. XV, 42, 2013, 5, 25 - 32.
Статия 2013
Известия Сп. Икон. унив., Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 99 - 111.
Учебно помагало 2012
Варна : Наука и икономика, 2012, 213.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 213 с.
Доклад 2012
Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети : Девета международна научно-приложна конференция, 28 - 29. 06. 2012, Варна : Сборник научни трудове, Варна : Колор Принт, 2012, 124 - 129.
Преглед на всички публикации