Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Анна Господинова

гл. ас. д-р Анна Господинова

гл. ас. д-р Анна Господинова

315 В

annagospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 315 В: 12:15-13:15

Вторник, кабинет 315 В: 15:15-16:15

Сряда, кабинет 315 В: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2021, кабинет 315 В или платформа elearn при електронно базиран процес на обучение: 12:00-14:00

26 апр 2021, кабинет 315 В или платформа elearn при електронно базиран процес на обучение: 12:00-14:00

10 май 2021, кабинет платформа elearn : 11:00-13:00

Урбанистика
Кадастър и имотен регистър
Устройство на територията
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 162 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 69).
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Статия 2019
Научный потенциал : Научный журнал, Чебоксары : Научно-исследовательский институт педагогики и психологии, 2019, 4 (27), 16 - 19.
Доклад 2019
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 698, 2019, 7, pp. 077012 , 1 - 6.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 45 - 55.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 213 - 222.
Статия 2018
Економіка і Фінанси : Науковий журнал, Дніпропетровськ, 2018, 2, 11 - 20.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 74 - 87.
Преглед на всички публикации