Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Анна Господинова

гл. ас. д-р Анна Господинова

гл. ас. д-р Анна Господинова

315 В

annagospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 315 В: 10:45-12:45

Четвъртък, кабинет 315 В: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

21 мар 2022, кабинет Виртуална стая за провеждане на неположени изпити: https://meet.google.com/uzv-wwgu-hjh?pli=1: 13:30-15:30

04 апр 2022, кабинет Каб. 315В или Виртуална стая за провеждане на неположени изпити (при неприсъствен електронно базиран учебен процес): https://meet.google.com/uzv-wwgu-hjh?pli=1 : 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кадастър и имотен регистър Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Благоустройство Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Благоустройство Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Устройство на територията Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 Е-111 Л Устройство на територията 9
Сряда
11:15 13:00 2-129 У Устройство на територията 9
13:30 15:00 2-132 У Кадастър и имотен регистър 8
Четвъртък
11:15 13:00 H-209 У Благоустройство 8, 9
Петък
10:15 13:00 Е-317 Л Кадастър и имотен регистър 8
13:30 15:00 Е-317 Л Благоустройство 8, 9
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 240-253. ISSN 1310-0343 (print) ; 2367-6949 (online).
Статия 2021
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 5, 2021, 2, 119-125.
Статия 2021
Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции : Межвузовский сборник научных трудов : Выпуск 15, Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021, 25-32. - (Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции ; Вып. 15)).
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business аnd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 120, 2021, 01011 1-7.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 162 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 69).
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., November 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 100-104.
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Доклад 2019
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 698, 2019, 7, pp. 077012 , 1 - 6.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 45 - 55.
Преглед на всички публикации