Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мирослав Камджалов

гл. ас. д-р Мирослав Камджалов

гл. ас. д-р Мирослав Камджалов

kamdzhalov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/wyw-oqzv-svb: 09:00-11:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/wyw-oqzv-svb: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международен бизнес Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Външнотърговска политика Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 127Г Л Международен бизнес 29, 30
13:30 16:00 127Г Л Външнотърговска политика 29, 30
Вторник
13:30 15:00 H-104 У Международен бизнес 30
15:15 17:00 304 У Международен бизнес 29
Четвъртък
11:15 13:00 2-129 У Външнотърговска политика 30
13:30 15:00 2-129 У Външнотърговска политика 29
Вид Година Публикация
Статия 2022
European Journal of Islamic Finance, Torin : University of Turin, 9, 2022, 2, 9-17., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/6504 / Линк
Статия 2020
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 3, 31-40., ISSN(печатно) 1312-4226
Доклад 2020
Членството на България в Европейския съюз: дванадесет години по-късно : Научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 260 - 270.1 / Линк
Статия 2020
European Journal of Islamic Finance, Torino : Università degli Studi di Torino, 2020, 1. Spec. Iss. for EJIF Workshop, 1-6., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/3813 / Линк
Доклад 2020
Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи : Сборник с доклади на международна конференция, 24.10.2019 г., София : ВУЗФ, 2020, 208 - 217., ISBN(онлайн) 978-954-8590-84-6 / Линк
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Наука и икономика, 2019, 270 - 279., ISSN(онлайн) 2603-50731 / Линк
Доклад 2018
Стратегии, хора и технологии в корабоплаването : Сборник доклади, изнесени на Международна научна конференция, Варна, 10 - 11 май 2018 г., Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2018, 144 - 152.1 / Линк
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Доклад 2018
Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията : Международна научна конференция :, София : ВА Г. С. Раковски, 2, 2018, 210 - 216., ISBN(онлайн) 978-619-7478-23-5 / Линк
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф., посв. на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сб. с докл. = Integration Processes in the Global Economy : Inter. Sci. Conf. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 356 - 362., ISBN(печатно) 978-954-23-1666-4, ISBN(онлайн) 978-954-23-1667-1 / Линк
Преглед на всички публикации