Икономически университет – Варна

Информатика и компютърни науки

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Информатика и компютърни науки

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Начална година: 2019

Целта на обучението по специалността се състои в изграждането на теоретични познания и практически умения, свързани с приложението на информационните технологии при комплексно решаване на проблемите на информационното обслужване в различни аспекти: технически, организационни, икономически и правни. Специалистите придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и получават подготовка за работа в съвременни направления на ИТ сектора като управление и разработка на софтуерни проекти за изготвянето на уебсайтове; уеб, десктоп и мобилни приложения, информационни системи, специализиран софтуер и други; уеб, графичен и UX дизайн, администриране на бази от данни, мрежова администрация, ИТ сигурност, информационен анализ, работа с хардуер и др. Уменията на студентите в изброените направления се развиват в семинарните занятия, чрез практическата работа с: езици и технологии за разработка C/C++, C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.; бази от данни SQL Server и MySQL; операционни системи Windows, Linux и приложения за тях; CMS като WordPress, Joomla, Magento, Drupal, OS Commerce, OpenCart; софтуерни продукти за графична и видео обработка, проектиране и моделиране, файлов трансфер и управление на проекти, работа със сървъри, мрежови конфигурации и др.

На студентите се предоставя ши­рок на­бор от из­бор­ни дис­цип­ли­ни и множество възможности за участие в различни групови проекти и бизнес симулации, което помага за утвърждаването им като специалисти в посоката на индивидуалните им интереси. Преподавателите от катедра „Информатика“ участват в множество ИТ проекти, следят и познават добре потребностите на бизнеса.

При­до­би­ти­те зна­ния и уме­ния поз­во­ля­ват на за­вър­ши­ли­те да намерят професионална реализация в някои от най-перспективните професии в ИТ сектора ка­то прог­ра­мис­ти, ад­ми­нис­т­ра­то­ри на ба­зи от дан­ни, уеб и графични дизайнери, ин­фор­ма­ци­он­ни и сис­тем­ни ана­ли­ти­ци, специалисти по сигурност и осигуряване на качеството в софтуерното производство, про­ек­тан­ти и ме­ни­джъ­ри на ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми, ком­пю­тър­ни кон­сул­тан­ти, спе­ци­а­лис­ти по операционни системи и под­дръжка на ком­пю­тър­ни сис­те­ми за край­ни­те пот­ре­би­те­ли.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Информатика и компютърни науки“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на информатиката и информационните технологии. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Изграждане на модерни системи чрез:
 • методи за анализ, проектиране и моделиране;
 • съвременни езици, платформи и среди за разработка;
 • бази от данни;
 • уеб технологии;
 • облачни технологии;
 • „най-добри“ практики на проектирането и програмирането.
 1. Системно администриране на базата на:
 • съвременни знания за компютърните архитектури, операционните системи и информационните технологии;
 • умения за изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи;
 • умения за използване на средства за администриране;
 • прилагане на политики за сигурност и средства за защита.

 

 1. Обучение по специалност „Информатика и компютърни науки“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на математиката и информатиката: Линейна алгебра и аналитична геометрия; Математически анализ; Дискретна математика; Въведение в информатиката; Компютърни архитектури; Операционни системи; Въведение в програмирането; Бази от данни; Обектноориентирано програмиране и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на проектирането и програмирането на системи: Програмиране и структури от данни; Визуално програмиране с Java; Програмиране с Visual C++; Проектиране на информационни системи; Уеб технологии; .NET технологии; Логическо и функционално програмиране; Сървърно програмиране; Облачни технологии;  Интелигентни системи и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на системи: Компютърни мрежи и комуникации; Криптография и защита на данните; Администриране на бази от данни; Администриране на компютърни мрежи; Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор; Софтуерни технологии; Управление на проекти и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по информатика и компютърни науки. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Информатика и компютърни науки” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Информатика и компютърни науки“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уебсъдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Информатика и компютърни науки“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информатиката и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в информатиката 1 9 Изпит 270 195 75
Компютърни архитектури 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Линейна алгебра и аналитична геометрия 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Операционни системи 2 9 Изпит 270 195 75
Въведение в програмирането 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Математически анализ 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Бази от данни 3 9 Изпит 270 195 75
Обектноориентирано програмиране 3 9 Изпит 270 195 75
Числени методи и алгоритми 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Дискретна математика 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Програмиране и структури от данни 4 9 Изпит 270 195 75
Проектиране на информационни системи 5 8 Изпит 240 165 75
Уеб технологии 5 8 Изпит 240 165 75
Визуално програмиране с Java 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Компютърна графика 6 6 Изпит 180 105 75
Компютърни мрежи и комуникации 6 7 Изпит 210 135 75
.NET технологии 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Дипломантски семинар 7 7 Изпит 210 180 30
Логическо и функционално програмиране 7 8 Изпит 240 165 75
Сървърно програмиране 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 7 Изпит 210 150 60
Софтуерни технологии 8 5 Изпит 150 75 75
Интелигентни системи 8 5 Изпит 150 75 75
Облачни технологии 8 5 Изпит 150 90 60
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30