Икономически университет – Варна

Публичен мениджмънт и административна власт

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2021

Обучението в тази специалност формира знания  относно ролята и системите, чрез които публичната администрация влияе върху  процесите в съвременното общество. Успоредно с общото учение за държавността, се придобиват знания и умения за упражняването на държавната власт, управлението на различните териториални системи, административното обслужване, работата в социалния сектор и управлението на публични институции.
Завършилите специалност "Публична администрация / Публичен мениджмънт и административна власт, ОКС "магистър"" получават възможност за широка професионална реализация – висши административни органи, министерства и ведомства, областни и общински администрации, в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, в контролни и бюджетни организации, в национални и регионални агенции, национални и международни публични структури.

Специалност " Публичен мениджмънт и административна власт"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление " Администрация и управление"
Професионална квалификация "Администрация и управление"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и техните цели и задачи;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Публичен мениджмънт и административна власт”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на магистрите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на публичните организации. Обучението надгражда комплексната и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване на основните функции и дейности на управлението в бакалавърската степен. В резултат на това магистрите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Диагностика на средата на публичните организации с цел:

 • адаптиране към променящите се политически, икономически, демографски и други условия, вкл. и към мултикултурните различия;
 • кандидатстване и успешно включване в регионалните, националните и европейски проекти и програми;
 • продуктово обновление и поддържане на системата за управление на качеството;
 • разработване и внедряване на избраните стратегии.

            б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • целева ориентация на развитието;
 • разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор за развитие на публичните организации от различни нива.

             в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи в съответствие и съобразно законовата и нормативната база:

 • проектиране, изграждане и усъвършенстване на управленски структури, съответстващи на поставените цели и на средата;
 • разработване и поддържане на оптимални пропорции в различните структури и организационните отношения;
 • контрол на изпълнението на  управленските решения;
 • изграждане и поддържане на подходящи управленски информационни системи за контрол.

            г) Управление участието на организациите в проекти, вкл. и европейски:

 •  управление на организациите съобразно европейските политики;
 • устойчиво развитие на организациите в съответствие с планираните бюджети;
 • поддържане на устойчивото развитие на организацията чрез външно финансиране;
 • управление на финансовите ресурси на организацията чрез участието в различни проекти и програми.

            д) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и на съпричастност на персонала с традициите, визията и стратегията на организацията;
 • стратегическо управление на човешките ресурси;
 • кадрово развитие на персонала като неразделна част от концепциите за развитие на публичната администрация.
 1. Обучение по специалност „Публичен мениджмънт и административна власт“

 Учебният план на магистърската програма е разработен в съответствие с нашия и световен опит в подготовката на магистри по управление от низше, средно и висше управленско равнище на публичните организации. В него се включват, както специализиращи дисциплини, така и специални за обучаемите, завършили други специалности освен „Публична администрация”.

Специалният блок на магистърска програма “Публичен мениджмънт и административна власт” е съставен от най-важните дисциплини, формиращи базовите знания и умения на изучаващите я студенти. Чрез тях се осигурява мениджърска подготовка на бъдещите магистри, дава им се възможност за адаптиране към изискванията на административната практика и техните интереси. С усвояването на знанията от тези специални дисциплини се създават условия за формиране на управленски знания и умения за работа в различните организации.

Теоретичните знания и практическите умения на магистрите в магистърската програма се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализиращи дисциплини, даващи профилирана подготовка. Те са структурирани в следните направления: 1) Надграждащи основните управленски знания; 2) С управленска насоченост; 3) Конкретизиращи управленски; 4) Изборни управленски; 5) Управленски умения.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

Завършилите пълния курс на обучение магистри по специалността получават образователно-квалификационната степен “Магистър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Публичен мениджмънт и административна власт” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Целта на магистърската програма „Публичен мениджмънт и административна власт” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в публичните организации и/или техни подразделения, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на служители и мениджъри, (3) управляват поверените им ресурси, (4) оползотворяват възможностите за устойчиво развитие, (5) мислят креативно, анализират административни процеси и вземат адекватни управленски решения.

Завършилите  образователно-квалификационна степен „Магистър - мениджър” могат да работят на длъжност мениджър във висшия, средния и нисшия управленски състав в публични организации и др., както и в областта на научно-изследователската дейност и експертизата. Те могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на всички частни, с чуждестранно участие и публични бизнес-организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Публичен мениджмънт и административна власт“

 

Съгласно Националната квалификационна рамка, магистрите, обучаващи се в тази специалност, придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни организации;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси и проблеми на изследваните обекти;
 • използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа;
 •  предлагат насоки за решаване на открити проблеми, за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните организации.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • контактуват свободно с хора в мултикултурна среда и пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават тези и становища;
 • работят самостоятелно или в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 •  Компетентност за учене:
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 •  планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

 

Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Основи на публичната администрация 11 5 Изпит 150 90 60
Икономика на публичния сектор 11 5 Изпит 150 90 60
Управление на публичните услуги 12 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Управление на публичните разходи 11 6 Изпит 180 120 60
Регионално развитие 11 8 Изпит 240 180 60
Управление на проекти в публичния сектор 11 8 Изпит 240 165 75
Публичен кризисен мениджмънт 11 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 240 210 30
Управление на персонала в публичната администрация 12 8 Изпит 240 165 75
Социални предприятия и социални иновации 12 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1320 480
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3540 960


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-португалски 12 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти