Икономически университет – Варна

Реклама и медийни комуникации

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Завършилите ОКС "магистър" по специалност "Реклама и медийни комуникации" се реализират в следните главни направления:
Първо, като функционални специалисти, както в специализирани рекламни и медия агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от отрасловата им принадлежност, като индустриални, търговски, строителни и др., вкл. и организации с нестопанска цел.
Второ, като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.
Трето, като ръководни специалисти в рекламната и медийната индустрия на средни и висши управленски нива.
Четвърто, като проектантско приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.

І. Професионални знания, умения и компетенции

Учебният план на магистърската програма “Реклама и медийни комуникации” е разработен в съответствие с изискванията на международните и български образователни стандарти, потребностите на стопанската практика и опита в подготовката на магистри по реклама и медийни комуникации.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

Изследване и диагностициране на практически ситуации чрез:

 • Маркетингови анализи и диагностика на рекламната дейност и медийните комуникации;
 • Системна интегрираност в мениджмънта на маркетинговите дейности и решения с тези на рекламата и медийните комуникации;
 • Изследване и анализ на технологиите на реклама и медийни комуникации;
 • Изследване и диагностика на маркетинговата комуникация, деловото общуване,  маркетинговите конфликти и медийната манипулация в стопанската практика.

Планиране и организация на рекламната дейност и медийните комуникации на фирмите чрез:

 • Оценка на конфликтите при рекламни и медийни комуникации;
 • Организация и планиране на дейностите за рекламни и медийни комуникации в условия на дигитални пазари;
 • Маркетингов одит на организацията, планирането и проектирането на дейностите и бюджета по рекламни и медийни комуникации.

Проектиране и одитиране на рекламни и медийни кампании чрез:

 • Изграждане, поддържане и използване на оптимални проектни задания и структури на планови проекти;
 • Мениджмънт на проекти по рекламни и медийни комуникации;
 • Проектиране, формиране, осигуряване и поддържане на бранд имидж при рекламни и медийни кампании.

II. Организация на обучението по специалността

Теоретичните знания и практическите умения, придобивани при обучение в трите модула, се осигуряват чрез ефективни съвременни форми като практически изследвания, решаване на реални ситуации по задание на фирмите, крос-изпитни дебати, разработване на курсови проекти и др.

Обучението по специалността се реализира за специалисти и неспециалисти по маркетинг. Тези форми на обучение са предназначени за студенти, които са завършили бакалавърското си образование в страната и чужбина.

Обучението по магистърска специалност “Реклама и медийни комуникации” завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“, по професионално направление “Икономика”, специалност “Маркетинг” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления, и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в ОКС „магистър“.

III. Възможности за реализация

Завършилите ОКС Магистър по спец. „Реклама и медийни комуникации” се реализират в следните главни направления:

Първо, като функционални специалисти, както в комуникационни и/или специализирани рекламни и медийни агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от браншовата им принадлежност (като индустриални, търговски, строителни и др.), вкл. и организации с нестопанска цел.

Второ, като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.

Трето, като ръководни специалисти в рекламната и медийната индустрия на средни и висши управленски нива.

Четвърто, като проектантско-приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.

Категориите длъжности, които могат да заемат, са следните;

 • Рекламни мениджъри;
 • Организатори по реклама;
 • Технолог-проектант по реклама;
 • Организатор-специалист по рекламен дизайн;
 • Рекламен мениджър по стимулиране на продажбите;
 • Рекламни и медийни посредници;
 • Рекламни супервайзори;
 • Анализатор на рекламни и медийни пазари;
 • Рекламни и медийни агенти.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите ОКС „магистър“ по „Реклама и медийни комуникации” могат да заемат следните длъжности:

 • Ръководител, отдел по маркетинг;
 • Експерт, маркетинг;
 • Експерт, реклама;
 • Консултант, стопанска дейност;
 • Мениджър маркетинг и продажби;           
 • Мениджър проучване на пазари.

IV.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • умеят да изграждат административно-организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи си фактори и поливариантни възможности;
 • демонстрират овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, формулират политики и демонстрират лидерски качества за реализацията им.

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценяват познанията си и идентифицират потребности от нови знания;
 • демонстрират висока степен на самостоятелност и лесно се ориентират в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално и абстрактно мислене.

Комуникативни и социални компетентности:

 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми от изучаваната област;
 • интегрират широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • правят обосновани преценки и намират решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способни са да решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия, ангажират се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Маркетингови изследвания 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Маркетингови комуникации 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Маркетингов мениджмънт 12 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Магистърски семинар 11 6 Текуща оценка 180 120 60
Събитиен маркетинг и рекламни кампании в дистрибуционните канали 11 8 Изпит 240 165 75
Управление на съдържанието в рекламните комуникации 11 8 Изпит 240 180 60
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 11 8 Изпит 240 180 60
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 12 8 Изпит 240 165 75
Рекламен инженеринг и дизайн 12 8 Изпит 240 165 75
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 12 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3510 990


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30