Икономически университет – Варна

Маркетинг и бранд мениджмънт

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Редовно обучение(Ян.прием), Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията: Учебният план на магистърската програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бранд мениджмънт. Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

 • планиране и организация на брандинг процесите;
 • планиране и организация на бранд комуникациите на фирмите;
 • бранд проектиране и бранд одит;
 • бранд изследвания, анализи и диагностика;
 • установяване на цели и стандарти, свързани с бранд мениджмънта;
 • развитие на взаимоотношения с клиенти;
 • формулиране и оценяване на стратегии по управление на взаимоотношенията с клиенти;
 • използване на съвременни информационни решения за автоматизиране на маркетинговите процеси;
 • развиване на „креативни“ брандинг умения;
 • събиране, анализиране и интерпретиране на информация, свързана с продажбите, пазарните условия и поведението на конкурентите;
 • интерпретиране на данни и информация за условията на пазара, конкурентното поведение и поведението на клиентите;
 • използване на съвременни технологични решения в процеса на продаване.

Възможности за професионална реализация: Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности: бранд специалист, маркетинг специалист, маркетинг мениджър, експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт, експерти по бранд комуникации, специалисти и мениджъри по интегрирани бранд комуникации, експерти и специалисти по бранд проектиране, консултанти по бранд мениджмънт.

Форма на дипломиране: Комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.

I. Професионални знания, умения и компетенции

Учебният план на магистърската програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бранд мениджмънт.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области: 1/ Бранд изследвания, анализи и диагностика; 2/ Планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите; 3/ Бранд проектиране и бранд одит.

Бранд изследвания, анализи и диагностика чрез:

 • Маркетингови анализи и диагностика на брандинг процеси и модели;
 • Системна интегрираност на бранд мениджмънта с комуникационните решения;
 • Изследване и анализ на технологиите в бранд моделирането и комуникационния дизайн;
 • Изследване и диагностика на взаимоотношенията с клиенти, бранд комуникациите, комуникационните рискове и креативните стратегии в стопанската практика.

Планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите чрез:

 • Оценка на рисковете в проектирането на брандинг процесите и бранд комуникациите;
 • Организация и планиране на бранд дейностите и комуникационните решения в условия на динамични и дигитални пазари;
 • Маркетингов одит на идентичността на организацията, планирането и проектирането на брандинг процесите и комуникационните дейности.

Бранд проектиране и бранд одит чрез:

 • Изграждане, поддържане и използване на оптимални проектни задания и структури на планови проекти;
 • Мениджмънт на бранд проекти;
 • Формиране, осигуряване и поддържане на бранд стойности в условията на динамични пазари.

II. Организация, планиране и контрол на обучението по специалността

Организацията и качеството на придобиваните компетенции в процеса на  обучение се осигурява чрез съвременни специфични образователни формати и стандарти по отношение на теоретичните и практическите изследвания, анализи и разрешаване на реални маркетингови проблеми и бранд ситуации в стопанските и нестопанските организации, проектиране и разработване на курсови задания, проекти и др. Всички дисциплини са взаимнообвързани и са базирани върху използването на съвременни софтуерни продукти.

Контролът в обучението по магистърска специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” е перманентен (след изпълнението на всяко задание), семестриален (текущ контрол) и приключващ (изпит). Магистърската специалност завършва с комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ в професионално направление “Икономика”, специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „магистър“.

ІII. Възможности за реализация

Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” се реализират в следните главни направления:

 • висши ръководни специалисти и експерти в бранд комуникации, бизнес развитие, бранд проектиране;
 • научно-изследователски и аналитични мениджъри и специалисти в  бранд мениджмънта на стопански и нестопански организации;
 • развойно-проектански  мениджъри и специалисти по брандинг планове и стратегии;
 • функционални специалисти и изпълнители на оперативни  бизнес дейности.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт;
 • експерти по бранд комуникации;
 • специалисти и мениджъри по интегрирани бранд комуникации;
 • експерти и специалисти по бранд проектиране;
 • консултанти по бранд мениджмънт.

IV.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • умеят да изграждат административни и бизнес структури, самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема конкурентна среда, с множество взаимодействащи си фактори и алтернативни възможности;
 • демонстрират овладяност в стратегическо и оперативно взаимодействие при управлението на промяна и конкурентни предизвикателства  в сложна бизнес среда;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти и програми за бизнес развитие.

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено изследват и оценяват познанията с осигуряване на иновативна техника и технология за конкурентни предимства;
 • проявяват висока степен на самостоятелност и оразмерен риск, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално, абстрактно мислене и физическа устойчивост;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно бизнеса, социалните процеси и практики, обосновавайки предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • изследват, събират, обработват и интерпретират специализирана информация и документация, необходима за решаването на сложни проблеми и променящи се ситуации от изучаваната област;
 • целево обработват и интегрират широк спектър от знания и източници на информация при непозната и сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират професионални и физически способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да управляват процесите на бизнес развитието в сложни и дискусионни научни, социални и нравствени граждански проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Маркетингови изследвания 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Анализ на потребителското поведение 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Маркетингов мениджмънт 12 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Магистърски семинар 11 6 Текуща оценка 180 120 60
Бранд комуникации 11 8 Изпит 240 165 75
Бранд инженеринг 11 8 Изпит 240 180 60
Маркетинг на взаимоотношенията 11 8 Изпит 240 180 60
Дигитален брандинг 12 8 Изпит 240 165 75
Автоматизиран маркетинг 12 8 Изпит 240 180 60
Креативни стратегии в брандинга 12 8 Текуща оценка 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3510 990


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30
Чужд език-португалски 12 3 90 60 30