Икономически университет – Варна

Строително предприемачество и недвижима собственост

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2020

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна & задочна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира съвкупност от задълбочени знания и умения за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост, както и професионални компетенции, които надграждат получените при обучението в ОКС „бакалавър”. Завършилите специалността могат да: мислят креативно; анализират и прилагат добри бизнес практики в областта на строителството и недвижимата собственост; стартират и развиват собствен бизнес; управляват успешно активи и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Управител на строителна фирма или агенция за недвижими имоти

Ръководител на звено на фирма в сферата на строителството и недвижимите имоти

Фасилити мениджър

Аналитичен специалист

Консултант или друг експерт по строителство и недвижими имоти и инвестиции в държавни, общински и частни формирования

Оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган)

Вещо лице към съдебната система

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Управление на инвестиционния процес

 

Урбанистика

 

Бизнес оценяване
Строително предприемачество

 

Икономически основи на недвижимата собственост

 

Инвестиции в недвижима собственост
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти

 

Обществени поръчки

 

Бизнес преговори

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите от магистърска специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се осъществява от преподаватели от катедрите „Икономика и управление на строителството“, „Счетоводна отчетност“, „Правни науки“ и „Информатика“ на Икономически университет - Варна. По време на обучението се провеждат посещения в практиката и се канят за гост-лектори признати специалисти от бизнеса и публичната администрация.

Професионални знания и умения
Целта на обучението по магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани със  строителното предприемачество и недвижимата собственост.
Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:
Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на строителния бизнес към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на строителните предприятия;
 • анализ на силните и слабите страни на строителните предприятия и разработване на конкурентни стратегии за развитие;
 • адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти и инвеститорите в недвижима собственост;
 • анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на  проекти и активи на инвеститорите в недвижима собственост и разработване на ефективни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на предприемачески инициативи чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни предприемачески инициативи;
 • управление на обхвата на строителните продукти;
 • управление на човешките ресурси на строителните предприятия;
 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти и управление на активи;
 • планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижима собственост;
 • управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
 • управление на проекти на инвеститори в недвижима собственост и фасилити мениджмънт.

Обучение по специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“
Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:
Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.
Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на строителното предприемачеството и недвижимата собственост като: управление на инвестиционния процес, икономически основи на недвижимата собственост и бизнес оценяване.
Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като: строително предприемачество, инвестиции в недвижима собственост, инвестиционен анализ,  обществени поръчки, данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти, бизнес преговори и магистърски семинар. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: маркетинг на недвижими имоти, урбанистика и софтуер за строителство и недвижима собственост.
За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от строителни предприятия и агенции за недвижими имоти, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.
Студентите изучават практически аспекти на строителното предприемачество и недвижимата собственост под формата на посещения на място в строителни предприятия и агенции за недвижими имоти.
Обучението по магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се реализира в редовна и задочна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.
Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „3.8. Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.
Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“
Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:
Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на строителното предприемачество с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Управление на инвестиционния процес 9 5 Изпит 150 90 60
Бизнес оценяване 9 5 Изпит 150 90 60
Урбанистика 10 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Строително предприемачество 9 8 Изпит 240 165 75
Инвестиции в недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 180 60
Икономически основи на недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 180 60
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 9 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 180 60
Бизнес преговори 10 8 Изпит 240 180 60
Обществени поръчки 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2010 690


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30