Икономически университет - Варна

Строително предприемачество и недвижима собственост

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение(Ян.прием), Редовно обучение

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Цел на програмата по „Строително предприемачество и недвижима собственост“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да:

 • работят успешно в строителни предприятия или техни подразделения, както и в агенции за недвижими имоти, собственици на сгради и съоръжения, фасилити мениджмънт компании и др.;
 • работят успешно в структурите на публичната администрация;
 • могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • управляват ефективно поверените им ресурси на строителните предприятия;
 • намират ефективни решения за предприемачески инициативи и за управление на недвижимата собственост;
 • мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики, да стартират и развият собствен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферите на строителния бизнес и недвижимата собственост на следните позиции: мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти; по ценообразуване – ценовик; по логистика – логистик, по инвеститорски контрол); експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др.; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по управление на частна публична (държавна и общинска) собственост; икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи; лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган); управител на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижимата собственост, отдел, звено и др.; икономист по недвижима собственост в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост; консултант във фирма по управление на проекти за развитие на недвижима собственост; фасилити мениджър и други позиции.

Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани със  строителното предприемачество и недвижимата собственост.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на строителния бизнес към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на строителните предприятия;
 • анализ на силните и слабите страни на строителните предприятия и разработване на конкурентни стратегии за развитие;
 • адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти и инвеститорите в недвижима собственост;
 • анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на  проекти и активи на инвеститорите в недвижима собственост и разработване на ефективни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на предприемачески инициативи чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни предприемачески инициативи;
 • управление на обхвата на строителните продукти;
 • управление на човешките ресурси на строителните предприятия;
 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти и управление на активи;
 • планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижима собственост;
 • управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
 • управление на проекти на инвеститори в недвижима собственост и фасилити мениджмънт.

Обучение по специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на строителното предприемачеството и недвижимата собственост като: управление на инвестиционния процес, икономически основи на недвижимата собственост и бизнес оценяване.

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като: строително предприемачество, инвестиции в недвижима собственост, инвестиционен анализ,  обществени поръчки, данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти, бизнес преговори и магистърски семинар. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: маркетинг на недвижими имоти, урбанистика и софтуер за строителство и недвижима собственост.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от строителни предприятия и агенции за недвижими имоти, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.

Студентите изучават практически аспекти на строителното предприемачество и недвижимата собственост под формата на посещения на място в строителни предприятия и агенции за недвижими имоти.

Обучението по магистърската специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост се реализира в редовна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „3.8. Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.

Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Строително предприемачество и недвижима собственост“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на строителното предприемачество с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Управление на инвестиционния процес 9 5 Изпит 150 90 60
Бизнес оценяване 9 5 Изпит 150 90 60
Урбанистика 10 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Строително предприемачество 9 8 Изпит 240 165 75
Инвестиции в недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 180 60
Икономически основи на недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 180 60
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 9 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 180 60
Бизнес преговори 10 8 Изпит 240 180 60
Обществени поръчки 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Риск мениджмънт
 • Софтуер за строителство и недвижима собственост
 • Маркетинг на недвижими имоти
10 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2010 690


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30