Икономически университет – Варна

Аграрен бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Завършилите магистри от специалност „Аграрен бизнес“ получават професионални компетенции, в т.ч.: да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

По-важните ключови компетенции, съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, които придобиват магистрите завършили специалността, са насочени към: изграждане на умения за по-добро усвояване на знания; насърчаване на предприемаческите умения; изграждане на способности за работа в екипи; проява на творчество в изследователски план; ангажираност към проблемите на аграрния бизнес и т.н.

Завършилите специалност “Аграрен бизнес” магистри получават знанията, уменията и компетенциите  да организират и управляват стопански системи от аграрната сфера – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др. Завършилите могат успешно да осъществяват самостоятелна предприемаческа или консултантска дейност в областта на аграрния бизнес.
Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора; могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърска специалност „Аграрен бизнес“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на аграрния бизнес. Подготовката по специалността в магистърска степен включва фундаментални и специализирани знания в аграрната област и изграждането на практически умения. 

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърска специалност „Аграрен бизнес“ се групират в следните насоки:

1) Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на бизнес-организациите от аграрния сектор, в т.ч.:

 • проектиране, организиране и управление на производствени решения в областта на аграрния бизнес;
 • оценка и оптимизиране на обхвата, състава и структурата на конкретни производствени системи в агробизнеса;
 • проектиране на пазарни проучвания в областта на аграрния бизнес;
 • внедряване на решения свързани с качеството на продукти предлагани от аграрния бизнес;
 • ефективно управление на ресурсите в производствените системи в агробизнеса;
 • оценка на инвестиционни решения в аграрния бизнес;
 • оценяване и третиране на риска в агробизнеса;

2) Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи аграрния бизнес и селските райони, в т.ч.:

 • анализ и оценка на политиката прилагана в областта на агробизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на сектора;
 • диверсифициране на икономическите дейности в селските райони;
 • използване на възможностите на организираните пазари за подобряване на достъпа до пазара на предприятията от аграрния бизнес и др.
 • устойчивото развитие на земеделските и неземеделските дейности в селските райони;

II. Обучение по специалност „Аграрен бизнес“

Обучението по специалност „Аграрен бизнес“ се реализира в редовна (редовна-електронна) и дистанционна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначена за завършилите висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти от същата специалност, на студенти, завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление  “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 (за СС и СНУ) и 3 (за ДНДО и СПН) семестъра.

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършите същата специалност или приравнена към нея се осъществява чрез 8 специализиращи дисциплини, от които 1 е от изборен блок. Специализиращи дисциплини включени в учебния план са: Аграрна политика; Маркетингови проучвания а аграрния бизнес; Европейски програми и проекти в аграрния бизнес; Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса; Управление на качеството в агробизнеса; Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса; Магистърски семинар; Избираема дисциплина – една от – Организирани пазари и борсова търговия в агробизнеса; Селски туризъм; Управление на риска в агробизнеса. Тези дисциплини осигуряват възможност студентите магистри да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската си специалност и да повишат своята професионална квалификация в областта на интегрираното управление на аграрния бизнес.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) се обучават по три специални дисциплини: Технологии в растениевъдството и животновъдството; Мениджмънт и организация на аграрния бизнес; Основи на аграрния бизнес. Специалните дисциплини изравняват специфичната теоретична и практическа подготовка с тази на завършилите същата специалност.

Подготовката на завършилите специалности от други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са: Икономикс; Количествени методи; Мениджмънт и маркетинг; Въведение във финансите; Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи агробизнеса, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др.

Обучението в специалност „Аграрен бизнес“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

По време на обучението си в редовна-електронна форма, студентите имат достъп до учебни материални в платформата eLearn от сайта на Икономически университет – Варна.

По време на обучението си в дистанционна форма, студентите имат достъп до учебни материали в платформата Moodle.

Използвайки електронните платформи студентите, обучаващи се в редовно-електронна и дистанционна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др.

Дистанционната форма е равнопоставена с редовната форма на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства: мобилност, възможност за индивидуални темпове на подготовка, обучение в удобно за студента време без откъсване от работа, възможности за  интерактивност в обучението и др. Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма по специалност “Аграрен бизнес” включва присъствени периоди, провеждани от съответния преподавателски екип. Те се равняват на 20% от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по съответната специалност в учебния план. Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с преподавателите, тестове, подготовка на курсови проекти и други. Задължителни за студента и преподавателя са консултациите чрез платформата Moodle, съставляващи 10% от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовна форма на обучение по специалността.

III. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Аграрен бизнес” позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия от аграрната сфера;
 • служители и експерти в отдели и звена на аграрни предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес и др.

Завършилите магистри специалност “Аграрен бизнес” могат:

 • да организират и управляват стопански системи от агробизнеса – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др.;
 • да осъществяват предприемаческа дейност в областта на аграрния бизнес.
 • да осъществяват консултантска дейност в областта на аграрния бизнес;
 • да разработват проекти за финансиране по програми на Европейския съюз;
 • да предлагат банкови, застрахователни и други финансови услуги касаещи агробизнеса;

Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

IV. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Аграрен бизнес“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Аграрен бизнес” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции:

Завършилите магистри могат да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

По-важните ключови компетенции, които придобиват магистрите завършили специалността са насочени към:

1) Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2) Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3) Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4) Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на агробизнеса с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Аграрна политика 9 8 Изпит 240 165 75
Европейски програми и проекти в аграрния бизнес 9 8 Изпит 240 165 75
Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса 9 6 Изпит 180 120 60
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 9 8 Изпит 240 165 75
Управление на качеството в агробизнеса 10 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 210 30
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1305 495
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1755 495


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти