Икономически университет – Варна

Bulgarian :: English

 

Конференцията има за цел да провокира интереса на студентите и докторантите към актуалната тема за приложение на дигитализацията в сферата на образованието, като ги привлече към научноизследователска работа и споделяне на техните нагласи, очаквания и виждания за учене и работа в дигиталната ера. Амбицията на организаторите е тя да се превърне в ежегодно събитие, обединяващо научноизследователската активност на студенти и докторанти не само от България, но и от чужбина, с подкрепата на техните преподаватели в ролята на ментори и научни консултанти.

 • Обучение по „Бизнес и мениджмънт“ в дигитална среда – очаквания и нагласи на студентите и докторантите за учене и работа в дигиталната ера
 • Съвременни дигитални технологии в Мениджмънта на човешките ресурси
 • Дигитализация и дигитални компетентности в бизнеса и публичния сектор – предизвикателства пред съвременните служители, мениджъри и предприемачи
 • Етични дилеми, социално отговорни и устойчиви практики при дигитална трансформация на висшето образование и пазара на труда 
 • Дигитална трансформация на пазара на труда и регулиране на отношенията „работодател – наети лица“
 • Дигитална трансформация в правната система – предизвикателства и тенденции 
 • Приемат се доклади с общ обем 8 – 10 страници, които са структурирани  в увод, изложение и заключение.
 • Могат да бъдат разработени индивидуално или от студентски екипи, включващи не повече от 4 студенти, които се ръководят от преподавател, чието име се посочва в доклада като консултант (faculty coordinator /Research supervisor). 
 • Конференцията ще се проведе в смесен формат – присъствено и онлайн.
 • Работни езици на конференцията – български и английски.
 • Такса за участие няма.

 

Шаблон и описание на изискванията за форматиране на докладите

 

 • Всички приети и представени доклади ще бъдат публикувани в сборник на първата международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти „Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“ (2021) с ISSN 
 • Всички участници, които са представили докладите си, ще получат сертификат за участие.
 • Сертификат за участие ще бъде издаден и на преподавателите, осъществили научното ръководство на студентите, представили докладите си. 
 • 17 ноември 2021 г.– изпращане на заявка и резюме за участие
 • 21 ноември 2021 г. – потвърждаване на заявката и резюмето
 • 30 ноември 2021 г. – изпращане на окончателен доклад

Доц. д-р Десислава Серафимова – ИУ-Варна
Доц. д-р Андрияна Андреева – ИУ-Варна
Доц. д-р Галина Йолова – ИУ-Варна
Проф. д-р Юлиян Василев – ИУ-Варна
Доц. д-р Мария Кехайова – ИУ-Варна
Гл. ас д-р Диана Димитрова- ИУ-Варна

(срок за подаване на заявката за участие: 17 ноември 2021 г.)

 

Програма на конференцията

Връзка към видеосрещата: https://meet.google.com/twf-biyk-unm

25 ноември 2021 г.

 


Научният съвет на конференцията ще изпълнява функциите и на международно научно жури, което ще присъди награди на участниците в следните категории: 

 • „Най-добра презентация“, 
 • „Най-добра идея“, 
 • „Най-добър екип в раздела “Въпроси и отговори“, 
 • „Най-иновативни решения“ 

Наградите ще бъдат организирани за студенти и за докторанти
За участници на български и на английски език поотделно 


Конференцията се организира в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.